Công văn 24608/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế Thành phố Hà Nội ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 24608/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2016

Kính gửi: Trung tâm thông tin thủy sản
(Đ/c: Số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội)
MST: 0104777351
Trả lời công văn số 36/TTTS-VP-CNTT ngày 30/03/2016 của Trung tâm thông tin thủy sản (sau đây gọi là Trung tâm) hỏi về chính sách thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:
+ Tại Điều 4 Chương I quy định về đối tượng không chịu thuế GTGT;
+ Tại Điều 10 Mục 1 Chương II quy định về mức thuế suất 5%;
+ Tại Điều 11 Mục 1 Chương II quy định về mức thuế suất 10%;
“Điều 11. Thuế suất 10%
Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này...”
- Căn cứ hợp đồng kinh tế số 36HĐ ngày 03/11/2015 giữa Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, khuyến ngư-Viện NTTS 1- Pha 3 (SRV-11/0027) và Trung tâm thông tin thủy sản- Tổng cục thủy sản.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Trung tâm thông tin thủy sản có ký hợp đồng với Dự án nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo, khuyến ngư để thực hiện các dịch vụ: cập nhật tin tức, sản phẩm trong và ngoài nước; thiết kế các baner quảng cáo, chỉnh sửa quảng cáo trên trang website; thiết kế, chỉnh sửa, cập nhật hình ảnh, sản phẩm; chịu trách nhiệm về phần kĩ thuật cho website khi có sự cố xảy ra thì áp dụng thuế suất 10% theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên.
Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Trung tâm được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top