Công văn 22680/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Cục thuế thành phố Hà Nội ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22680/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai.
(Địa chỉ: số 27, Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
MST: 0100108487)
Cục thuế TP Hà Nội nhận được công văn số 588/ĐTSM-TC ngày 07/04/2016 của Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai (sau đây gọi tắt là Công ty) hỏi về chính sách thuế GTGT, Cục thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
“Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
7. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung điểm b Khoản 1 Điều 16 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC) như sau:
b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng; trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất)...”
Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty sử dụng vật tư (ống khuếch đại ánh sáng được xuất từ kho thành phẩm của Công ty) cho dự án sản xuất thử nghiệm hoàn thiện quy trình công nghệ, sản xuất thử nghiệm “Thiết bị nhìn đêm một mắt có tầm quan sát đến 200m, sử dụng ống khuếch đại ánh sáng” thì Công ty không phải lập hóa đơn GTGT.
Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty TNHH một thành viên điện tử Sao Mai được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kiểm tra thuế số 5;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top