Công văn 22144/CT-HTr năm 2016 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa tàu bay cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI
---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 22144/CT-HTr
V/v trả lời chính sách thuế. Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay
(Đ/c: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội)
MST: 0102713673
Trả lời công văn số 2939/TCTHK-CTKT ngày 05/10/2015 của Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay (sau đây gọi là VAECO) hỏi về chính sách thuế, sau khi nhận được hướng dẫn của Tổng cục Thuế, Cục thuế Thành phố Hà Nội có ý kiến như sau:
- Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về thuế suất 0%:
“2. Điều kiện áp dụng thuế suất 0%:
b) Đối với dịch vụ xuất khẩu:
- Có hợp đồng cung ứng dịch vụ với tổ chức, cá nhân ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;
- Có chứng từ thanh toán tiền dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật;
Riêng đối với dịch vụ sửa chữa tàu bay, tàu biển cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, để được áp dụng thuế suất 0%, ngoài các điều kiện về hợp đồng và chứng từ thanh toán nêu trên, tàu bay, tàu biển đưa vào Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu, khi sửa chữa xong thì phải làm thủ tục xuất khẩu.”
- Căn cứ công văn số 1386/TCT-CS ngày 04/04/2016 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thuế GTGT.
Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH MTV kỹ thuật máy bay có vướng mắc liên quan đến dịch vụ sửa chữa tàu bay nước ngoài, do đây là tình huống giả định, thực tế chưa phát sinh nên Cục thuế TP Hà Nội trả lời về nguyên tắc như sau:
Dịch vụ xuất khẩu, dịch vụ sửa chữa tàu bay cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài được áp dụng thuế suất 0% nếu đáp ứng các điều kiện về hợp đồng, chứng từ thanh toán và ngoài ra, tàu bay thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân nước ngoài phải làm thủ tục nhập khẩu khi vào sửa chữa xong phải làm thủ tục xuất khẩu.
Trong quá trình thực hiện, nếu còn vướng mắc đề nghị Công ty liên hệ với Phòng Kiểm tra thuế số 2- Cục thuế TP Hà Nội để được hướng dẫn.
Cục thuế TP Hà Nội trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KT2;
- Phòng Pháp chế;
- Lưu: VT, HTr(2). KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top