BTTL - Phân bổ chi phí P2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Bài 3: Giả sử chi phí sản xuất chung của một doanh nghiệp sản xuất gồm 3 khoản mục chi phí là chi phí vật liệu – công cụ sản xuất, chi phí nhân viên phân xưởng và chi phí bảo trì máy móc sản xuất. Ở mức hoạt động thấp nhất (10.000 giờ – máy), các khoản mục chi phí này phát sinh như sau:

Chi phí vật liệu – công cụ sản xuất 10.400 ngđ (biến phí)
Chi phí nhân viên phân xưởng 12.000 ngđ (định phí)
Chi phí bảo trì máy móc sản xuất 11.625 ngđ (hỗn hợp)
Chi phí sản xuất chung 34.025 ngđ

Chi phí sản xuất chung được phân bổ căn cứ theo số giờ máy chạy. Phòng Kế toán của doanh nghiệp đã theo dõi chi phí sản xuất chung trong 6 tháng đầu năm và tập hợp trong bảng dưới đây:


ThángSố giờ máyChi phí sản xuất chung ngđ
111.00036.000
211.50037.000
312.50038.000
410.00034.025
515.00043.400
617.50048.200
Doanh nghiệp muốn phân tích chi phí bảo trì thành các yếu tố định phí và biến phí.

Yêu cầu:

1. Hãy xác định chi phí bảo trì ở mức hoạt động cao nhất trong 6 tháng trên
2. Sử dụng phương pháp “cực đại – cực tiểu" để xây dựng công thức ước tính chi phí bảo trì dạng Y = ax + b 3. Ở mức hoạt động 14.000 giờ máy thì chi phí sản xuất chung được ước tính bằng bao nhiêu?
4. Sử dụng phương pháp “Bình phương bé nhất" để xây dựng công thức ước tính chi phí bảo trì dạng Y = ax + b


Bài giải​

Chi phí vật liệu dụng cụ sản xuất khả biến một giờ máy:
= (10.400.000)/10.000 = 1.040đ

1/ Chi phí bảo trì MMTB tháng 6:

= 48.200.000 - (17.500 x 1.040 + 12.000.000) = 18.000.000 đ

2/ Sử dụng phương pháp cực đại cực tiểu:

Chi phí bảo trì MMTB khả biến 1 giờ máy
= (18.000.000 - 11.625.000)/(17.5000 - 10.000) = 850đ

Thay giá trị khả biến vào chi phí bảo trì MMTB tháng 4 để tính chi phí bất biến:
= 11.625.000 - (10.000 x 850) = 3.125.000

Công thức dự đoán chi phí bảo trì MMTB:
Y = 850x + 3.125.000

3/ Ở mức hoạt động 14.000 giờ máy chi phí sản xuất chung sẽ là:

Chi phí vật liệu dụng cụ SX (14.000 x 1.040) = 14.560.000
Chi phí nhân viên phân xưởng = 12.000.000
Chi phí bảo trì MMTB (3.125.000 + 850 x 14.000) = 15.025.000
=> Tổng cộng = 41.585.000

4. Xác định công thức dự đoán chi phí bằng phương pháp bình phương bé nhất

ThángSố giờ máy (X) (1.000 giờ)Chi phí bảo trì (Y) (1.000đ)XYX^2
11112.560138.160121
211,513.040149.960132,25
312,513.000162.500156,25
41011.625116.250100
51515.800237.000225
617,518.000315.000306.25
Cộng77,584.0251.118.8701.040,75

Hệ thống phương trình bình phương bé nhất như sau:

1.118.870 = 77,5b + 1.040.75a (1)

84.025 = 6b + 77,5a (2)

Nhân phương trình (1) với 6 và phương trình (2) với 77,5 ta có
6.713.220 = 465b + 6.244,5 a (1)
6.511.937,5 = 465b + 6.006.25 a (2)

Lấy (1) trừ (2) ta có:
201.282,5 = 238,25 a
=> a = 201.282,5/238,25 = 844,84

Thay giá trị b vào phương trình (1) ta có

6.713.220 = 465b + 5.275.603,38

465b = 1.437.596, 62
=> b = 1.437.596,65/465 = 3.091,61

Phương trình dự đoán chi phí bảo trì máy móc thiết bị là:
Y = 844,84x + 3.091.610

Bài 4: Có báo cáo kết quả kinh doanh của Cty “MM" năm 2011 như sau:

Doanh thu: (80.000 sp x 400đ)
32.000.000
(-) Giá vốn hàng bán
Nguyên vật liệu trực tiếp8.000.000
Nhân công trực tiếp6.400.000
SX chung:
- Khả biến3.200.000
- Bất biến5.000.00022.600.000
Lãi gộp:9.400.000
(-) Chi phí bán hàng và quản lý
Khả biến:
  • Hoa hồng:
1.600.000
  • Bao bì
1.600.000
  • Quản lý
800.0004.000.000
Bất biến:
  • Quảng cáo
3.000.000
  • Quản lý
4.000.0007.000.00011.000.000
Lãi thuần(1.600.000_

Yêu cầu: Lập lại báo cáo kết quả kinh doanh trên theo “số dư đảm phí”.


Bài giải​

Báo cáo kết quả kinh doanh của Cty "MM” năm 2011

Doanh thu: (80.000 SP × 400đ)32.000.000
(-) Chi phí khả biến:
Nguyên vật liệu trực tiếp8.000.000
Nhân công trực tiếp6.400.000
SX chung khả biến3.200.000
Hoa hồng bán hàng1.600.000
Bao bì đóng gói1.600.000
Quản lý khả biến800.00021.600.000
Số dư đảm phí10.400.000
(-) Chi phí bất biến:
Sản xuất chung bất biến5.000.000
Quảng cáo3.000.000
Quản lý4.000.00012.000.000
Lãi thuần(1.600.000)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top