BTTL - Các quyết định về giá bán

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Bài 1: Công ty đang nghiên cứu sản xuất và tính giá bán cho sản phẩm mới. Quá trình sản xuất cần 500.000.000đ vốn đầu tư cho máy móc thiết bị và vốn luân chuyển. Công ty muốn đạt ROI = 10%. Các chi phí liên quan đến sản phẩm mới như sau:

Đơn vị sản phẩmTổng cộng năm
Biến phí sản xuất19.000đ-
Biến phí ngoài sản xuất1.000đ-
Định phí sản xuất chung250.000.000đ
Định phí ngoài sản xuất150.000.000đ

Công ty sử dụng phương pháp định giá trực tiếp.

Yêu cầu:

1. Giả sử công ty dự kiến sản xuất và bán 50.000 sản phẩm mỗi năm. Cần phải xác định bao nhiêu phần trăm số tiền tăng thêm để đạt được ROI? Với số tiền tăng thêm đã tính, hãy tính giá bán cho một sản phẩm sẽ là bao nhiêu. Lập phiếu tính giá cho một sản phẩm?

2. Lặp lại các quá trình tính toán ở câu (1) với giả định công ty dự kiến sản xuất và bán được 30.000 sản phẩm mỗi năm.


Bài giải

1. Trường hợp sản xuất và bản 50.000 sản phẩm

Xác định số tiền tăng thêm để đạt ROI = 10%

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (500.000.000 x 10% + 400.000.000)/(50.000 x 20.000)x 100% = 45%

Xác định giá bán sản phẩm:
- Chi phí khả biến một sản phẩm: 20.000
- Số tiền tăng thêm (20.000 × 45%): 9.000
=> Giá bán một sản phẩm: 29.000

2. Trường hợp sản xuất và bán 30.000 sản phẩm

Xác định số tiền tăng thêm để đạt ROI = 10%

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (500.000.000 x 10% + 400.000.000)/ (30.000 x 20.000) x 100% = 75%

Xác định giá bán sản phẩm:
- Chi phí khả biến một sản phẩm: 20.000
- Số tiền tăng thêm (20.000 × 75%): 15.000
=> Giá bán một sản phẩm: 35.000


Bài 2: Công ty MP dự kiến sản xuất sản phẩm A, giá bán hiện nay trên thị trường là 60.000 đ/sp, để sản xuất 50.000 sp/năm cần đầu tư một lượng vốn là 2.000.000.000d. Dự kiến chi phí bán hàng và quản lý phân bổ cho sản phẩm này một năm là 700.000.000 trong đó phần khả biến là 200.000.000. Công ty yêu cầu tỷ lệ hoàn vốn đầu tư tối thiểu của sản phẩm này 15%

Yêu cầu:

1. Tính chi phí sản xuất tối đa cho một sản phẩm A

2. Giả sử trong chi phí sản xuất cho một sản phẩm tính được ở trên có 50% là chi phí NVL trực tiếp 25% là chi phí nhân công trực tiếp, trong tổng chi phí sản xuất chung có 20% là khả biến còn lại là bất biển. Bằng phương pháp định giá trực tiếp hãy xác định lại giá bán của một sản phẩm

3. Nếu trong năm công ty chỉ tiêu thụ được 42.000 sản phẩm có một khách hàng muốn mua một lúc 8.000 sp và đề nghị giá mua 38.000 đ/sp. Công ty có nên bản? Giải thích.

Bài giải

1. Tính chi phí sản xuất tối đa cho một sản phẩm

Doanh số (50.000 sp 60.000đ)3.000.000.000
(-) Số tiền tăng thêm
Chi phí bán hàng, quản lý700.000.000
Lợi nhuận mong muốn (2.000.000.000 × 15%)300.000.0001.000.000.000
Tổng chi phí sản xuất2.000.000.000
Chi phí sản xuất một sản phẩm (2.000.000.000/50.000)40.000

2. Định giá theo phương pháp trực tiếp

Xác định chi phí nền:
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ( 40.000 x 50%) 20.000
- Chi phí nhân công trực tiếp ( 40.000 x 25%) 10.000
- Chi phí sản xuất chung khi biến (10.000 x 20%) 2.000
- Chi phí bán hàng và quản lý khả biến (200.000.000/50.000) 4.000
=> Tổng chi phí khả biến một sản phẩm (nền) 36.000

Chi phí bán hàng và quản lý bất biến 500.000.000
Chi phí sản xuất chung bất biến (8.000 x 50.000) 400.000.000
=>Tổng chi phí bất biến: 900.000.000

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (2.000.000.000 x 15% +900.000.000)/(50.000 x 36.000) x 100% = 66.67%

Phiếu tính giá sản phẩm:
- Chi phí khả biến một sản phẩm (nền): 36.000
- Số tiền tăng thêm (36.000 × 66,67%): 24.000
=> Giá bán một sản phẩm: 60.000

3. Trường hợp này là trường hợp tiêu thụ đặc biệt, cần từ vào mẫu định giá theo phương pháp trực tiếp vừa lập ở trên thì giá bán đề nghị 38.000 đ nằm trong phạm vị linh hoạt (giá nên 36.000đ, giả định 60.000đ) vì vậy công ty nên quyết định bán, bản với giả này công ty sẽ có một mức lời tăng thêm:

8.000 sp x (38.000đ - 36.000đ ) = 16.000.000

Công ty hòa vốn ở mức sản lượng (900.000.000/24) = 37.500 sp

Do đó, việc bán bình thường 42.000 sản phẩm công ty đã ở trên mức hòa vốn nghĩa là mọi chi phí bất biến đã được trang trải hết Việc bán là hàng này giá bán sẽ không phải bù đắp cho các chi phí bất biến.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top