BTTL - Các quyết định về giá bán 2

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Bài 3: Công ty đang nghiên cứu sản xuất và bán một sản phẩm mới trên thị trường, nêu kinh doanh sản phẩm này thì vốn đầu tư dự kiến sản phẩm của công ty sau khi nghiên cứu và tập hợp các chi phí liên quan đến 20.000 sản phẩm dự kiến sản xuất và bản như sau:

(Đơn vị: 1.000đ)

Biến phí tính cho một sản phẩm
Nguyên liệu trực tiếp18,0
Nhân công trực tiếp3,6
Sản xuất chung2,4
Ngoài sản xuất1,0
Tổng định phí
Sản xuất chung120.000
Ngoài sản xuất145.000

Yêu cầu:

1. Định giá bán cho một sản phẩm theo cách tinh toàn bộ và cách tính trực tiếp, để công ty đạt ROI = 15%.
2. Giả sử công ty có thể bán hết 20.000 sản phẩm theo như giá đã định câu (1). Hãy lập báo cáo thu nhập theo phương pháp toàn bộ và trực tiếp.
3. Xác định sản lượng và doanh thu hoàn vốn dự kiến.

Bài giải

1. Định giá sản phẩm (Đơn vị tính: 1.000 đ)

*Phương pháp toàn bộ:

Xác định chi phí sản xuất một sản phẩm
- Nguyên vật liệu trực tiếp: 18
- Nhân công trực tiếp: 3,6
- Chi phí sản xuất chung khả biến: 2,4
- Chi phí sản xuất chung BB (120.000/20.000): 6
=> Tổng cộng: 30

Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (400.000 x 15% +165.000)/(20.000 x 30) x 100% = 37,5%

Phiếu tính giá:
Chi phí sản xuất cho một sản phẩm: 30
(+) Số tiền tăng thêm (30 x 37,5%): 11,25
=> Giá bán một sản phẩm: 41,25

*Phương pháp trực tiếp:

Xác định chi phí khả biến một sản phẩm
- Nguyên vật liệu trực tiếp: 18
- Nhân công trực tiếp: 3,6
- Chi phí sản xuất chung khả biến: 2,4
- Chi phí ngoài sản xuất khả biến: 1
=> Tổng cộng 25

Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (400.000 x 10% + 265.000)/(20.000 x 25) x 100% = 65%

Phiếu tính giá:
Chi phí khi biến cho một sản phẩm: 25
(+) Số tiền tăng thêm (25.000 × 68): 16,25
=> Giá bán một sản phẩm: 41,25

2. Lập báo cáo kết quả kinh doanh

*Phương pháp toàn bộ

(Đơn vị: 1.000 đ)
Doanh số (20.000 sp x 41,25)825.000
(-) Giá vốn hàng bán (20.000 sp x 30)600.000
Lãi gộp225.000
(-) Chi phí hoạt động
Biến phí ngoài sản xuất20.000
Định phí ngoài sản xuất145.000165.000
Lãi thuần60.000

*Phương pháp trực tiếp

(Đơn vị: 1.000 đ)
Doanh số (20.000 sp x 41,25)825.000
(-) Chi phí khả biến (20.000 sp x 25)500.000
Số dư đảm phí325.000
(-) Chi phí bất biến
Số dư đảm phí
Định phí sản xuất chung120.000
Định phí ngoài sản xuất145.000265.000
Lãi thuần60.000

3. Xác định sản lượng và doanh số hoà vốn

Sản lượng hòa vốn = 265.000/16,25 = 16.307,7
Doanh số hòa vốn = 16.307,7 × 41,25 = 672.692,62ưBài 4: Công ty D vừa bắt đầu sản xuất sản phẩm M. Nhu cầu đầu tư vốn là 1.600.000.000đ

Chi phí sản xuất và tiêu thụ 80.000 sản phẩm M được ước tính như sau:
Chi phí khả biến dự kiến cho một sản phẩm
Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 10.000
Chi phí nhân công trực tiếp: 6.000
Chi phí sản xuất chung: 4.000
Chi phí bán hàng và quản lý: 5.000
Tổng cộng: 25.000
Tổng chi phí bất biến
Sản xuất chung: 800.000.000
Bản hàng và quản lý: 400.000.000

Công ty D đang nghiên cứu việc xây dựng giá bán cho sản phẩm M. Công ty quyết định dùng phương pháp cộng chi phí để định giá bán sản phẩm và quyết định sản phẩm M phải tạo ra một tỷ lệ hoàn vốn đầu tư là 10%.

Yêu cầu

1. Định giá sản phẩm M theo phương pháp toàn bộ và trực tiếp.
2. Giả sử giá bán một sản phẩm M đúng theo giá đã xây dựng. Hiện đang tiêu thụ được 60.000 sp. Qua phân tích thị trường nội địa công ty dự kiến có thể bán thêm được 15.000 sản phẩm nữa. Giả sử công ty cũng vừa nhận được lời đề nghị của công ty W muốn mua 4.000 sp với giá 28.000 đ để tiêu thụ ở thị trường nước ngoài, với nhãn hiệu của công ty W. Công ty D không phải chịu một khoản chi phí bán hàng và quản lý nào đối với số sản phẩm này. Nếu thương vụ này không ảnh hưởng gì đến mức tiêu thụ nội địa của công ty D và công ty D có đủ khả năng sản xuất để thỏa mãn thì công ty D có nên chấp nhận hợp đồng này không? Tại sao?

Bài giải

1. Định giá sản phẩm

*Phương pháp toàn bộ

Xác định chi phí sản xuất một sản phẩm
- Nguyên vật liệu trực tiếp: 10.000
- Nhân công trực tiếp: 6.000
- Chi phí sản xuất chung: 4.000
- KH Chi phí sản xuất chung BB: 10.000
=> Tổng cộng 30.000

Xác định tỷ lệ nó tiến tăng thêm

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (1.600.000.000 x 10% + 800.000.000)/(80000 x 30.000) x 100% = 40%

Phiếu tính giá:

Chi phí sản xuất cho một sản phẩm: 30.000
(+) Số tiền tăng thêm (30.000 × 40%): 12.000
=> Giá bán một sản phẩm: 42.000

*Phương pháp trực tiếp:

Xác định chi phí khả biến một sản phẩm
- Nguyên vật liệu trực tiếp: 10.000
- Nhân công trực tiếp: 6.000
- Chi phí sản xuất chung KB: 4.000
- Chi phí bán hàng và quản lý: 5.000
=> Tổng cộng 25.000

Xác định tỷ lệ số tiền tăng thêm

Tỷ lệ số tiền tăng thêm = (1.600.000.000 x 10% + 1.200.000.000)/(80.000 x 25.000 x100%=68%

Phiếu tinh giá:
Chi phí khả biến cho một sản phẩm: 25.000
(+) Số tiền tăng thêm (25.000 × 68%): 17.000
=> Giá bán một sản phẩm: 42.000

2. Căn cứ vào mẫu định giá trực tiếp chi phí nền là 25.000, trong trường hợp này Công ty không phải trả chi phí bán hàng và quản lý do đó chi phí nên chỉ còn 20.000đ. Giá bán đề nghị 28.000 > 20.000 do đó Công ty nên quyết định bán, việc bán là hàng này sẽ đem lại lợi nhuận tràng thêm là: 4.000 × 8.000 = 32.000.000đ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top