Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

bạn tham khảo tài liệu kế toán quản trị,tốt nhất là đọc sách giáo trình ấy,trong đó có đầy đủ thông tin mà bạn cần!!!!!xây dựng định mức và lập kế hoạch nguyên vật liệu>chúc bạn thành công!
p/s:thường thì dư toán đinh mức nguyên vật liệu là theo kinh nghiệm...
Định mức nguyên vật liệu chính cần xem hai yếu tố:
-số liệu nguyên vật liệu tiêu hao cho một sản phẩm;
-đơn giá gốc cho nguyên vật liệu.
công thức xác định:
Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp=số lượng nlvl tiêu hao để sản xuất 1sp+số lượngnlvl chính hao hụt định mức.
Định mức chi phí tiêu hao cho 1 đơn vị sp=Định mức số lượng nlvl tiêu hao cho 1 sp*đơn giá nlvl tiêu hao
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

mình có thấy gì đâu? mình sắp thi môn quản trị này rùi, có nhiều thắc mắc lắm mà không thể kích vào đường dẫn được là thế nào?
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

mọi người giải đáp bài tập này giúp tớ nhé tớ đang cần lém....
công ty sx A đang hd kinh doanh 3 loại sp các sp đều tương đối đồng chất.Các chỉ tiêu về các sp đang sxkd như sau:
chỉ tiêu spA spB spC
giá bán đơn vị sp(1000d) 30 20 25
chi phí khả biến so với doanh thu (%) 40 35 60
định phí trực tiếp(1000d) 400000 300000 200000
sản lượng tiêu thụ trong năm(sp) 40000 40000 20000
định phí hoạt động chung cả năm (1000d) 1560000

yêu cầu:1:lập báo cáo bộ phận của công ty theo sp và cho nhận xét.
2:công ty muốn đầu tư công nghệ mới 1 trong 3 sp vs chi phí đầu tư là 500000000d khi đó biến phí của sp dc đầu tư giảm 20% chất lượng sp tăng,do vậy dự kiến sp tiêu thụ tăng gấp đôi và ko ảnh hưởng đến sản lượng tiêu thụ của các sp khác.Theo anh chị công ty nên đầu tư vào sp nào?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Mọi người ơi giúp mình với! Ở phương pháp định giá trực tiếp: Nếu đề bài cho:
-Định phí SXC 1năm: 8.000.000
-Định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 1 năm: 4.200.000
-Lãi tiền vay 1 năm: 2.000.000.
Vậy khi tính tỷ lệ phần tiền cộng thêm, mình có cộng gộp "lãi tiền vay" vào định phí để tính ko??? Cảm ơn mọi người nhiều lắm....:15:
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Mọi người ơi giúp mình với! Ở phương pháp định giá trực tiếp: Nếu đề bài cho:
-Định phí SXC 1năm: 8.000.000
-Định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 1 năm: 4.200.000
-Lãi tiền vay 1 năm: 2.000.000.
Vậy khi tính tỷ lệ phần tiền cộng thêm, mình có cộng gộp "lãi tiền vay" vào định phí để tính ko??? Cảm ơn mọi người nhiều lắm....:15:
Định giá trực tiếp hay còn gọi là định giá theo biến phí sản xuất.
Lãi vay 1 năm là một khoản định phí vì nó ko thay đổi theo khối lượng sản phẩm doanh nghiệp.Nhưng đây là chi phí tài chính nên nó ko ảnh hưởng đến chi phí HDSXKD vì vậy loại nó ra,tức nó ko năm trong tỷ lệ chi phí tăng thêm.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

cho mình hỏi môn này nó còn có tên là kế toán chi phí luôn đúng không bạn? Mình đang học môn ké toán chi phí mà thấy khó wá.huhu
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

cho mình hỏi môn này nó còn có tên là kế toán chi phí luôn đúng không bạn? Mình đang học môn ké toán chi phí mà thấy khó wá.huhu
Kế toán tài chính và kế toán quản trị là hai môn vừa độc lập vừa có quan hệ với nhau.Vì do tính cần thiết để quản trị sản xuất nên có thêm môn kế toán chi phí-dựa trên kiến thức của hai môn kt quản trị và kt tài chính(đi sâu hơn về chi phí giá thành doanh nghiệp)
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Các anh chị ơi! em có bài tập này muốn nhờ anh chị giúp đỡ.
Bài tập:

Công ty X sản xuất kinh doanh sản phẩm A. Có tài liệu năm 2007 như sau: (đvt: đồng)
1/ Doanh thu (50.000 sp x 12.000/sp) 600.000.000
2/ Giá vốn hàng bán 327.000.000
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 150.000.000
- Chi phí nhân công trực tiếp 82.000.000
- Chi phí sản xuất chung 95.000.000
3/ Lợi nhuận gộp 273.000.000
4/ Chi phí bán hàng 175.000.000
- Biến phí bán hàng 65.500.000
+ Hoa hồng bán hàng 48.000.000
+ Chi phí vận chuyển 17.500.000
- Định phí bán hàng 110.000.000
5/ Chi phí quản lý 89.000.000
- Biến phí quản lý 4.000.000
- Định phí quản lý 85.000.000
6/ Lợi nhuận 8.500.000
Biết rằng tất cả các biến phí của cty biến đông theo khối lượng sp, ngoại trừ hoa hồng bán hàng biến động theo doanh thu. Biến phí SX chung là 500/sp. Khả năng của cty có thể SX tối đa 75.000 sp.
Yêu cầu:
1. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí
2. Nhằm nâng cao lợi nhuận trong năm 2008, giám đốc cty nghiên cứu 2 phương án:
a. Giảm giá bán 20% thì cty sử dụng được 92% năng lực SX
b. Tăng giá bán 20%, tăng hoa hồng bán hàng lên 10% tính trên doanh thu và tăng chi phí quảng cáo 80.000.000 theo kinh nghiệm khối lượng sp bán ra tăng 40%.
Hỏi giám đốc cty chọn phương án nào ? Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo hình thức số dư đảm phí cho 2 trường hợp trên
3. Giám đốc cty dự kiến sử dụng nguyên liệu thay thế làm chi phí nguyên liệu giảm 1.830/sp. Cần phải bán bao nhiêu sp để lợi nhuận trong năm 2008 là 85.400.000 ?
4. Theo ý kiến phòng quảng cáo, cty cần phải tăng chi phí quảng cáo, vậy phải tăng chi phí quảng cáo bao nhiêu để đạt được tỷ suất lợi nhuận doanh thu là 4,5% trên doanh thu của 60.000sp ?
 
Ðề: cách xây dựng định mức nguyên vật liệu

các bạn cho minh hỏi cách xây dựng định mức nguyên vật liệu cho những mặt hàng mà doanh nghiẹp đang sản xuất? mẫu của nó như thế nào và cách làm ra sao? Ai biết chỉ mình với nhé!thanks
ừa mình cho ban nè


BẢNG ĐỊNH MỨC VÀ TỶ LỆ HAO HỤT CỦA TỪNG MÃ HÀNG
Hợp đồng gia công số : ngày : Thời hạn :
Phụ kiện hợp đồng gia công số :
Bên thuê : BAEJIN CORPORATION Địa chỉ : KOREA
Bên nhận : CÔNG TY CAMPTOWN VINA Địa chỉ : Thuận An - Bình Dương
Mặt hàng gia công : LỀU FINO : 300705
Mã hàng : GSP - 2421 Số lượng : 100 Cái
Đơn vị Hải Quan làm thủ tục : HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG ĐẦU TƯ

STT Tên nguyên liệu Mã ĐVT Định mức Tỷ lệ Nguồn Ghi chú
nguyên ĐMSD ĐM ĐM hao hụt nguyên
liệu tiêu hao chung liệu
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 VẢI CÁC LOẠI K:60" 1 Yds 4.65 0.14 4.79 3% Nhập khẩu
2 DÂY DÙ CÁC LOẠI 4 Mét 0.80 0.02 0.82 3% VN
3 DÂY ĐAI VIỀN CÁC LOẠI 5 Mét 2.80 0.08 2.88 3% VN
4 KEO EP LỀU 7 Meùt 2.40 0.07 2.47 3% Nhập khẩu
5 "
KHOEN KHOÁ CÁC LOẠI" 13 Cái 8.00 0.24 8.24 3% Nhập khẩu
6 CHỈ MAY CÁC LOẠI 19 Cuộn 0.08 0.00 0.08 3% VN
7 THÙNG CARTON 26 Cái 1.00 0.03 1.03 3% VN
8 GIẤY VẼ MẪU 32 Mét 0.40 0.01 0.41 3% Nhập khẩu


Giaùm ñoác Coâng ty chòu traùch nhieäm veà cô sôû phaùp lyù tính chính xaùc cuûa ñònh möùc thöïc teá treân.

TP.HCM, ngaøy 2 thaùng 2 naêm 2010 TP.HCM, ngaøy 28 thaùng 07 naêm 2010
Coâng chöùc Haûi Quan tieáp nhaän ñònh möùc Giaùm Ñoác Doanh Nghieäp
(Kyù, ghi roõ hoï vaø teân, ñoùng daáu tieáp nhaän )

mình không thể gửi file đính kèm dc bạn ah , thong cam nha
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Xin chao mọi người m có bài tập này chua giải được mong mọi người giúp đỡ nhé!

Đề bài
Tại 1 cửa hiệu cát tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các thiết bị hành ngề của cửa hàng 6.000.000đ/năm. Tiền thuê nhà 5.000.000đ/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách la 10.000đ.
Yeu cầu:
1. Hãy tính SDĐP đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ
2. Tính điểm hoà vốn của cửa hiệu trong năm
3. Tổng lợi nhuận của của hiệu là bn nếu số khachs hàng được phục vụ la 20.000. TÍnh DT an toàn.
4.giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tièn hàng năm theo phương thức: 20.000đ + 10% số thu của cửa hiệu. trong TH này hãy tính điểm hoà vón mới. khi đó để đạt mức LN như câu 3 thì số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?
5. Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cát tóc từ lương thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiìen lườn là bao nhiêu để lợi nhuận của hiệu không thay đổi ( số khách hàng phục vụ như hiện nay)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Minh nghi bien phi don vi la 10000, con don gia la 10000 nhung hinh nhu ko phai ai biet thi giup m voi.
Thank moi nguoi nha!:rachoa:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Xin chao mọi người m có bài tập này chua giải được mong mọi người giúp đỡ nhé!

Đề bài
Tại 1 cửa hiệu cát tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các thiết bị hành ngề của cửa hàng 6.000.000đ/năm. Tiền thuê nhà 5.000.000đ/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách la 10.000đ.
Yeu cầu:
1. Hãy tính SDĐP đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ
2. Tính điểm hoà vốn của cửa hiệu trong năm
3. Tổng lợi nhuận của của hiệu là bn nếu số khachs hàng được phục vụ la 20.000. TÍnh DT an toàn.
4.giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tièn hàng năm theo phương thức: 20.000đ + 10% số thu của cửa hiệu. trong TH này hãy tính điểm hoà vón mới. khi đó để đạt mức LN như câu 3 thì số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?
5. Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cát tóc từ lương thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiìen lườn là bao nhiêu để lợi nhuận của hiệu không thay đổi ( số khách hàng phục vụ như hiện nay)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Minh nghi bien phi don vi la 10000, con don gia la 10000 nhung hinh nhu ko phai ai biet thi giup m voi.
Thank moi nguoi nha!:rachoa:
Sao bạn hỏi nguyên cả bài dài vậy, làm mất thời gian lắm. Mỗi người làm 1 phần nhé.:xinloinhe:
Chi phí:
Tiền lương thời gian trả cố định: 5 người * 50 tuần * 40 giờ * 10.000đ/giờ = 100.000.000đ
Khấu hao cố định: 6.000.000đ
Tiền thuế nhà cố định: 5.000.000 * 12 = 60.000.000đ
Tổng chi phí cố định: 166.000.000đ
Chi phí biến đổi: 0đ
1/ Số dư đảm phí 1 người khách = 10.000đ
2/ Điểm hòa vốn = Định phí/số dư đảm phí 1 người
= 166.000.000/10.000 = 16.600 người.
3/ Mai làm :ngay:
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Các bác ơi!em có bài này mong các bác giải giúp em với!
Nhanh giùm em với nhé!
Tks everybody!:dangiuqua:

Bài tập:
Ở bảng dưới đây, công ty Teller đã bán 20.000 đơn vị của một loại sản phẩm duy nhất và đã phát sinh khoản lỗ 70.000 đôla trong năm nay. Trong quá trình lập kế hoạch hoạt động năm 2010, giám đốc sản xuất nhấn mạnh rằng có thể giảm chi phí khả biến xuống 50% bằng việc lắp đặt một máy tự động cho một số công đoạn sản xuất . Để đạt được mức tiết kiệm nói trên, công ty sẽ phải tăng chi phí cố định hàng năm lên thêm 21.000 đôla. Sản lượng tối đa của công ty là 40.000 đơn vị sản phẩm một năm

Công ty Teller
Bản báo cáo thu nhập biên
Cho kỳ cuối năm ngày 31 tháng 12 năm
Doanh thu $1.000.000
Chi phí khả biến (chi phí biến đổi) $800.000
Lãi $200.000
Chi phí cố định $270.000
Lỗ ròng ($70.000)

Câu hỏi:

1. Tính toán điểm hòa vốn theo giá trị dollar của công ty trong năm 2009

2. Dự toán điểm hòa vốn của công ty theo giá trị dollar trong năm 2010 với giả định rằng máy đã được lắp đặt và không có thay đổi gì trong đơn giá sản phẩm

3. Lập một bản dự toán lãi và báo cáo thu nhập của công ty trong năm 2010 để thấy được kết quả kỳ vọng với việc lắp đặt chiếc máy nói trên. Giả định rằng đơn giá bán sản phẩm và số lượng hàng bán sẽ là không đổi và không có khoản thuế thu nhập nào sẽ đến hạn phải trả

4. Tính toán mức doanh thu cần phải đạt được theo giá trị dollar và đơn vị sản phẩm để có thu nhập sau thuế là 210.000 đôla trong năm 2010 khi máy tự động đã được lắp đặt và đơn giá sản phẩm không thay đổi. Giả sử thuế suất thuế thu nhập là 30%. ( Gợi ý : Sử dụng những cách thức trong Phụ mục 5.21 và 5.23 )

5. Lập một bản dự toán lãi và báo cáo thu nhập của công ty với mức doanh thu được tính toán ở câu 4. Giả sử thuế suất thuế thu nhập là 30%
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

kế toán chi phí và kế toán quản trị có quan hệ với nhau
nhưng kế toán chi phí thì đơn giản hơn vì chỉ nghiêng về phần tính chi phí cho hàng hoá, sản phẩm...cho các công ty sản xuất, chế biến....là chủ yếu nhưng nó không thể thiếu ở các công ty hiện nay
còn kế toán quản trị thì cao hơn vì nó nghiêng về quản trị
các nhà quản trị thường dựa vào các báo cáo và tính toán cụ thể để đưa ra quyết định cụ thể kinh doanh cho công ty mình...
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các bác ơi!em có bài này mong các bác giải giúp em với!
Nhanh giùm em với nhé!
Tks everybody!:dangiuqua:

Bài tập:
Ở bảng dưới đây, công ty Teller đã bán 20.000 đơn vị của một loại sản phẩm duy nhất và đã phát sinh khoản lỗ 70.000 đôla trong năm nay. Trong quá trình lập kế hoạch hoạt động năm 2010, giám đốc sản xuất nhấn mạnh rằng có thể giảm chi phí khả biến xuống 50% bằng việc lắp đặt một máy tự động cho một số công đoạn sản xuất . Để đạt được mức tiết kiệm nói trên, công ty sẽ phải tăng chi phí cố định hàng năm lên thêm 21.000 đôla. Sản lượng tối đa của công ty là 40.000 đơn vị sản phẩm một năm

Công ty Teller
Bản báo cáo thu nhập biên
Cho kỳ cuối năm ngày 31 tháng 12 năm
Doanh thu $1.000.000
Chi phí khả biến (chi phí biến đổi) $800.000
Lãi $200.000
Chi phí cố định $270.000
Lỗ ròng ($70.000)

Câu hỏi:

1. Tính toán điểm hòa vốn theo giá trị dollar của công ty trong năm 2009

2. Dự toán điểm hòa vốn của công ty theo giá trị dollar trong năm 2010 với giả định rằng máy đã được lắp đặt và không có thay đổi gì trong đơn giá sản phẩm

3. Lập một bản dự toán lãi và báo cáo thu nhập của công ty trong năm 2010 để thấy được kết quả kỳ vọng với việc lắp đặt chiếc máy nói trên. Giả định rằng đơn giá bán sản phẩm và số lượng hàng bán sẽ là không đổi và không có khoản thuế thu nhập nào sẽ đến hạn phải trả

4. Tính toán mức doanh thu cần phải đạt được theo giá trị dollar và đơn vị sản phẩm để có thu nhập sau thuế là 210.000 đôla trong năm 2010 khi máy tự động đã được lắp đặt và đơn giá sản phẩm không thay đổi. Giả sử thuế suất thuế thu nhập là 30%. ( Gợi ý : Sử dụng những cách thức trong Phụ mục 5.21 và 5.23 )

5. Lập một bản dự toán lãi và báo cáo thu nhập của công ty với mức doanh thu được tính toán ở câu 4. Giả sử thuế suất thuế thu nhập là 30%

Bài giải nè bạn tham khảo nha
1.Tính toán điểm hòa vốn theo giá trị dollar của công ty trong năm 2009

Hoà vốn thì LN = 0
DT = CP = CPKB + CPBB = 800.000+270.000= 1.070.000$
Đây là điểm hoà vốn theo giá trị USD của công ty năm 2009
2.Máy mới lắp đặt
CPKB: 50%800.000= 400.000$
CPBB tăng thêm 21.000$= 291.000$
điểm hòa vốn theo giá trị dollar của công ty trong năm 2010 là
400.000+291.000= 691.000$
3. Ta có giá bán không đổi (P)= 1.000.000: 20.000 = 50$/sp
Lập một bản dự toán lãi :
LN= DT-CP
= 1.000.000- 691.000=309.000$
báo cáo thu nhập của công ty trong năm 2010
Công ty Teller
Cho kỳ cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2010
Doanh thu $1.000.000
Chi phí khả biến (chi phí biến đổi) $400.000
Lãi $600.000
Chi phí cố định $291.000
Lãiròng $309.000
4.
LN trước thuế là : 210.000:70%=300.000$
LN=DT-CP
Doanh thu = 50xQ (Q là sản lượng SP bán ra)
CP = CPBB+CPKB
CPBB không đổi
CPKB = 400.000: 20.000x Q = 20Q
( 400.000: 20.000= 20$/sp chính là tỷ lệ chi phí khả biến / 1 đv sp)
Ta có 50Q -( 291.000+ 20Q)= 300.000
Q= 19.700 SP
DT = 19.700x50= 985.000$
Vậy để công ty có thu nhập sau thuế là 210.000$ thì doanh thu phait đạt 985.000$ và sản lượng sp tiêu thụ lag 19.700 sp
5,báo cáo thu nhập của công ty trong năm 2010
Công ty Teller
Cho kỳ cuối năm ngày 31 tháng 12 năm 2010
Doanh thu $985.000
Chi phí khả biến (chi phí biến đổi) 20x19.700=394.000$
Lãi $591.000
Chi phí cố định $291.000
Lãi ròng 300.000$
Thuế 30%x300.000= 90.000$
Thu nhập sau thuế 210.000$
BÀI LÀM CÓ THIẾU SÓT GÌ CÁC BẠN CHO Ý KIẾN NHAZ
THANKS VÀ CHÚC BẠN LÀM BÀI TỐT
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Xin chao mọi người m có bài tập này chua giải được mong mọi người giúp đỡ nhé!

Đề bài
Tại 1 cửa hiệu cát tóc, chủ cửa hiệu thuê 5 người thợ. Mỗi người được trả tiền công 10.000đ/h làm việc. Các thợ làm việc trong 50tuần/năm, mỗi tuần 40h. Chi phí về khấu hao TSCĐ và các thiết bị hành ngề của cửa hàng 6.000.000đ/năm. Tiền thuê nhà 5.000.000đ/tháng. Giả định của hiệu chỉ thực hiện 1 dịch vụ là cắt tóc và các chi phí gồm các khoản mục kể trên với số thu mỗi đầu khách la 10.000đ.
Yeu cầu:
1. Hãy tính SDĐP đơn vị của mỗi khách hàng được phục vụ
2. Tính điểm hoà vốn của cửa hiệu trong năm
3. Tổng lợi nhuận của của hiệu là bn nếu số khachs hàng được phục vụ la 20.000. TÍnh DT an toàn.
4.giả sử chủ nhà cho thuê yêu cầu chủ cửa hiệu thanh toán tièn hàng năm theo phương thức: 20.000đ + 10% số thu của cửa hiệu. trong TH này hãy tính điểm hoà vón mới. khi đó để đạt mức LN như câu 3 thì số khách hàng được phục vụ phải là bao nhiêu?
5. Nếu thay đổi hình thức trả lương cho thợ cát tóc từ lương thời gian sang lương sản phẩm thì nên xác định đơn giá tiìen lườn là bao nhiêu để lợi nhuận của hiệu không thay đổi ( số khách hàng phục vụ như hiện nay)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Minh nghi bien phi don vi la 10000, con don gia la 10000 nhung hinh nhu ko phai ai biet thi giup m voi.
Thank moi nguoi nha!:rachoa:

1. SDDP đơn vì là 10.000 đ/ ng.
2. Điểm hoà vốn = 166 tr: 10.000 = 16.000
(16.600;166 tr) là điểm hoà vốn
3.LN = DT- CP= 20.000x10.000 - 166 tr= 34 tr
Doanh thu = 200 tr
4. Gọi Q là số khách hàng đc phục vụ trong năm
Ta có DT = 10.000xQ
Cp thuê nhà = 20.000 + 10%x10.000xQ= 20.000+1000Q
Điểm hoà vốn
10.000Q= 20.000+1000Q+106.000.000
Q= 11.780 khách hàng
Điểm hoà vốn (11.780; 117,8 tr)
Lợi nhuận là 34 tr
10.000Q - 20.000+1000Q+106.000.000 = 34 tr
Q= 15.558
5.
Gọi L là số lương trả cho thợ theo sp
Ta có số tiền công sẽ là 20.000xL ( 20.000 là số kh phục vụ k đổi)
200 tr - (20.000L + 66 tr) = 34 tr
L = 5000 Đ/NG
Vậy nếu mỗi người thợ hớt một cái đầu sẽ được trả 5000 đ/ng
bạn tham khảo nha
chúc bạn hoc tôt!!!
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Tks bạn nhìu nhở "toro_6886" :D

không có gì đâu bạn
mình giúp được là mừng rồi
có bài nào không hiểu bạn cứ post lên để giải rồi mọi người cùng xem nha!!!!
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Cac ban oi mình có bài này cần giải, các bạn gợi ý cho mình nhé vì mình giải ra kết quả âm và lẻ lắm.thanks
Công ty Marston sản xuất các nhiệt kế dùng một lần và được bán cho bệnh viện thông
qua một mạng lưới các đại lý bán hàng ở Mỹ và Canada. Những đại lý bán hàng bán một số
lượng các sản phẩm cho khách sạn ngoài các nhiệt kế của Marston. Các đại lý bán hàng hiện
tại được trả 18% hoa hồng trên doanh thu và tỷ lệ hoa hồng này được dùng khi ban giám đốc
của Marston chuẩn bị bản báo cáo hoạt động dự kiến cho năm tới như sau:
Công ty Marston
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu............................................................ 30.000.000$
Giá vốn hàng bán..............................
Chi phí biến đổi.................. 17.400.000
Chi phí cố định......................... 2.800.000 20.200.000
Lãi gộp.........................................
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
239
Chi phí bán hàng và hành chính:
Hoa hồng................................. 5.400.000
Chi phí quảng cáo cố định........ 800.000
Chi phí hành chính cố định........ 3.200.000 9.400.000
Thu nhập hoạt động ròng:........... $400.000
Vì hoàn thành được bản báo cáo trên, Ban giám đốc của Marston đã biết rằng các đại lý
bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20% mức doanh thu cho năm sắp tới. Đây là
lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã
quyết định điều tra khả năng thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để thay thế các đại lý
bán hàng.
Người kiểm soát của công ty Marston dự tính rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên kinh
doanh để phủ khắp thị trường và chi phí tiền lương hàng năm sẽ là khoảng 700.000$, bao gồm
các chi phí phụ cấp. Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10% doanh thu. Chi phí
đi lại và giải trí dự tính là khoảng 400.000$ trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh
doanh và nhân viên phụ trách và lợi ích phụ cấp sẽ là 200.000$ trên năm. Để thúc đẩy, cả đại
lý bán hàng đã hoạt động thay mặt Marston, giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho chi
phí quảng cáo cố định cần được tăng thêm 500.000$.
Yêu cầu:
1. Giả sử rằng doanh thu là 30.000.000$, lập bản báo cáo hoạt động cho năm tới với
những điều kiện sau:
a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
2. Tính điểm hòa vốn của Marston cho năm sắp tới với những giả định sau:
a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
3. Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của
mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận
rằng nếu doanh thu là $30.000.000 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).
4. Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Marston
Corporation bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng
của riêng mình.
5. Chuẩn bị đồ thị trên đó chỉ ra mức lợi nhuận cho cả hai trường hợp.
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
240
a. Hoa hồng cho đại lý bán hàng tăng 20%.
b. Công ty có lực lượng bán hàng của riêng mình.
6. Viết một bản báo cáo cho chủ tịch của Marston, trong đó bạn giải thích và tư vấn liệu
công ty có nên tiếp tục thuê đại lý bán hàng độc lập (với mức hoa hồng 20%) hoặc sử dụng
lực lượng bán hàng riêng. Giải thích lý do tại sao bạn lại tư vấn như vậy.
 
Ðề: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

Cac ban oi mình có bài này cần giải, các bạn gợi ý cho mình nhé vì mình giải ra kết quả âm và lẻ lắm.thanks
Công ty Marston sản xuất các nhiệt kế dùng một lần và được bán cho bệnh viện thông
qua một mạng lưới các đại lý bán hàng ở Mỹ và Canada. Những đại lý bán hàng bán một số
lượng các sản phẩm cho khách sạn ngoài các nhiệt kế của Marston. Các đại lý bán hàng hiện
tại được trả 18% hoa hồng trên doanh thu và tỷ lệ hoa hồng này được dùng khi ban giám đốc
của Marston chuẩn bị bản báo cáo hoạt động dự kiến cho năm tới như sau:
Công ty Marston
Bản báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Doanh thu............................................................ 30.000.000$
Giá vốn hàng bán..............................
Chi phí biến đổi.................. 17.400.000
Chi phí cố định......................... 2.800.000 20.200.000
Lãi gộp.........................................
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
239
Chi phí bán hàng và hành chính:
Hoa hồng................................. 5.400.000
Chi phí quảng cáo cố định........ 800.000
Chi phí hành chính cố định........ 3.200.000 9.400.000
Thu nhập hoạt động ròng:........... $400.000
Vì hoàn thành được bản báo cáo trên, Ban giám đốc của Marston đã biết rằng các đại lý
bán hàng độc lập đang đòi tăng tỉ lệ hoa hồng lên 20% mức doanh thu cho năm sắp tới. Đây là
lần thứ 3 họ đòi tăng mức hoa hồng trong vòng 5 năm. Kết quả là, Ban giám đốc công ty đã
quyết định điều tra khả năng thuê lực lượng bán hàng của riêng mình để thay thế các đại lý
bán hàng.
Người kiểm soát của công ty Marston dự tính rằng công ty sẽ phải thuê 8 nhân viên kinh
doanh để phủ khắp thị trường và chi phí tiền lương hàng năm sẽ là khoảng 700.000$, bao gồm
các chi phí phụ cấp. Nhân viên bán hàng cũng sẽ được trả hoa hồng là 10% doanh thu. Chi phí
đi lại và giải trí dự tính là khoảng 400.000$ trong năm. Công ty sẽ phải thuê giám đốc kinh
doanh và nhân viên phụ trách và lợi ích phụ cấp sẽ là 200.000$ trên năm. Để thúc đẩy, cả đại
lý bán hàng đã hoạt động thay mặt Marston,
giám đốc tính rằng ngân sách của công ty cho chi
phí quảng cáo cố định cần được tăng thêm 500.000$.
Yêu cầu:
1. Giả sử rằng doanh thu là 30.000.000$, lập bản báo cáo hoạt động cho năm tới với
những điều kiện sau:
a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
2. Tính điểm hòa vốn của Marston cho năm sắp tới với những giả định sau:
a. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập giữ nguyên không đổi 18%.
b. Tỷ lệ hoa hồng cho đại lý bán hàng độc lập tăng lên 20%.
c. Công ty thuê lực lượng bán hàng của riêng mình.
3. Tham chiếu từ câu trả lời 1 b ở trên. Nếu công ty thuê lực lượng bán hàng riêng của
mình, thì doanh số là bao nhiêu để đạt được mức thu nhập hoạt động mà công ty nhìn nhận
rằng nếu doanh thu là $30.000.000 và công ty tiếp tục bán cho đại lý (ở mức hoa hồng 20%).
4. Xác định mức doanh thu mà ở đó thu nhập hoạt động sẽ bằng nhau cho dù Marston
Corporation bán thông qua đại lý (ở mức hoa hồng 20%) hay sử dụng một lực lượng bán hàng
của riêng mình.
5. Chuẩn bị đồ thị trên đó chỉ ra mức lợi nhuận cho cả hai trường hợp.
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Chương 6 - Mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận
240
a. Hoa hồng cho đại lý bán hàng tăng 20%.
b. Công ty có lực lượng bán hàng của riêng mình.
6. Viết một bản báo cáo cho chủ tịch của Marston, trong đó bạn giải thích và tư vấn liệu
công ty có nên tiếp tục thuê đại lý bán hàng độc lập (với mức hoa hồng 20%) hoặc sử dụng
lực lượng bán hàng riêng. Giải thích lý do tại sao bạn lại tư vấn như vậy.
Bài tập khó quá mình làm thử bạn chỉ nên dùng kết quả để so sánh thôi vì cách làm mỗi trường dạy một khác.

1/Báo cáo KQKD theo PP toàn bộ
a/ TH dữ nguyên tỷ lệ HH 18% (như đầu bài)
Doanh thu.............................30.000.000
Giá vốn hàng bán...................20.200.000

Lãi gộp...................................9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:9.400.000
Thu nhập hoạt động ròng:...........400.000

b/ Hoa hồng tăng lên 20%


Doanh thu..................................30.000.000
Giá vốn hàng bán........................20.200.000
Lãi gộp........................................9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:….10.000.000
Thu nhập hoạt động ròng:........... ….-200.000

c/ TH Công ty tự tổ chức đội bán hàng riêng

Doanh thu..................................30.000.000
Giá vốn hàng bán........................20.200.000
Lãi gộp........................................9.800.000

Chi phí bán hàng và hành chính:…. 8.800.000
Thu nhập hoạt động ròng:........... …1.000.000

2/Tính điểm hòa vốn các TH
a/ TH hoa hồng 18%
Tổng chi phí biến đổi:22.800.000
Chi phí cố định:6.800.000
DT hòa vốn = ĐP*DT/(DT-BP)
= 6.800.000 *30.000.000/(30.000.000-22.800.000) = 28.333.333
b/ TH hoa hồng tăng lên 20%
- Chi phí biến đổi tăng thêm 600.000= 23.400.000
- Chi phí cố định: 6.800.000
DT hòa vốn = 6.800.000*30.000.000/(30.000.000-23.400.000) = 30.909.091
c/ Thành lập đội Bán hàng mới
Chi phí biến đổi giảm 3.600.000 còn: 19.200.000
Chi phí cố định tăng thêm 3.000.000 thành 9.800.000
DT hòa vốn = 30.000.000*9.800.000/(30.000.000-19.200.000) = 27.222.222

3/ Để công ty lỗ 200.000 như câu 1b thì doanh thu là (DTm)
LNm = DTm - (CPCĐ+CPBĐ)
=> DTm = -200.000 + 9.800.000 + CPBĐ
Mà tỷ lệ chi phí biến đổi/Doanh thu = 0,64
DTm = 9.600.000/0,36 = 26.666.667

4/ Xác định doanh thu tại đó LN theo phương án trả HH 20%(PA1) và LN theo PA thành lập đội bán hàng mới (PA2).
Ta có tỷ lệ BP/DT của PA1 = 23,4/30 = 0,78
Tỷ lệ BP/DT của PA2 = 19,2/30 = 0,64
PT lợi nhuận (PA1) = DT-CP = DT – 6.800.000-0,78*DT (1)
PT lợi nhuận (PA2) = DT – 9.800.000 – 0,64*DT (2)
1=2 => 0,22DT – 6.800.000 = 0,36DT – 9.800.000
=> DT = 21.428.571

5/ Đồ thị bạn tự vẽ được

6/Viết 1 bản báo cáo nội dung là nên tổ chức đội bán hàng riêng vì các đại lý đã đòi tăng hoa hồng nhiều lần và nếu không đáp ứng yêu cầu thì có thể họ sẽ không tiếp tục bán hàng cho Công ty vì họ kinh doanh nhiều mặt hàng chứ không chỉ riêng mặt hàng nhiệt kế của Công ty.

Trong đề bài có 1 số chỗ không rõ lắm (VD chỗ màu đỏ) nên có thể kết quả chưa chính xác đâu
 
các bác ơi!
sao kế toán quản trị các bác học toàn là tiếng việt thui zậy?
em cũng đang học môn đó nè :chetroi:
mừ trường em hoc bằng tiếng anh àh. sao mấy bài các bác post lên em đọc hok thấy giống những gì em được học cả ????:roile::roile::roile::
 
Ðề: Re: Bài tập và lời giải kế toán quản trị!

các bác ơi!
sao kế toán quản trị các bác học toàn là tiếng việt thui zậy?
em cũng đang học môn đó nè :chetroi:
mừ trường em hoc bằng tiếng anh àh. sao mấy bài các bác post lên em đọc hok thấy giống những gì em được học cả ????:roile::roile::roile::
có phải u học đai học thuong mại hok?
hix học bằng tiếng anh ..mệt lù...
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top