Bài tập trắc nghiệm chi phí và phân loại chi phí

Luong Bao Vy

Member
Hội viên mới
Câu 1. Câu nào trong các câu dưới đây về chi phí gián tiếp là sai a. Chi phí gián tiếp không thể tính trực tiếp vào các đối tượng chịu chi phí
b. Chi phí gián tiếp được hiểu là các chi phí liên quan đến nhiều đối tượng chị chi phí.
c. Chi phí gián tiếp thực ra là một phân nhóm của chi phí trực tiếp
d. Chi phí gián tiếp có quan hệ gián tiếp với đối tượng tập hợp chi phí

Câu 2. Chi phí nào trong các khoản chi phí dưới đây không thuộc loại chỉ phí sản xuất chung ở công ty may mặc
a. Chi phí vải may
b. Chi phí dầu nhờn bôi trơn máy may.
c. Lương trả cho nhân viên kế toán ở phân xưởng
d. Chi phí điện, nước sử dụng ở phân xưởng.

Câu 3. Khoản chi phí nào dưới đây không phải là chi phí trực tiếp:
a. Chi phí nguyên liệu trực tiếp.
b. Tiền lương và phụ cấp lương trả cho lao động trực tiếp.
c. Các khoản trích theo lương của lao động trực tiếp.
d. Chi phí thuê phân xưởng và bảo hiểm

Câu 4. Tại phân xưởng H sản xuất nhiều loại sản phẩm, các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm có mã số PT97-98 như sau: (đvt: 1.000 đồng)

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 230
Chi phí nhân công trực tiếp 120
Chi phí sản xuất chung 460
Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp 190
Vậy chi phí sản xuất trực tiếp của sản phẩm PT97-98 là

a 540.000 đồng
b. 350.000 đồng => 230+120
c. 580.000 đồng
d. 310.000 đồng

Câu 5. Sử dụng số liệu của câu 4, chi phí sản xuất gián tiếp đối với sản phẩm PT97-98 là
a. 1.000.000 đồng
b. 640.000 đồng
c. 650.000 đồng =>460+190
d. 460.000 đồng

Câu 6. Sử dụng số liệu của câu 4, chi phí ngoài sản xuất của sản phẩm PT97-98 là
a. 190.000 đồng
b. 310.000 đồng
c. 540.000 đồng
d. 650.000 đồng

Câu 7. Sử dụng số liệu của câu 4, tổng chi phí sản xuất của sản phẩm PT97-98 là
a. 580.000 đồng
b. 650.000 đồng
c. 1.000.000 đồng
d. 810.000 đồng =>230+120=460

Câu 8. Chi phí thời kỳ là:
a. Chi phí được tính trừ ngay vào kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ mà chúng phát sinh
b. Chi phí luôn luôn được tính thẳng vào sản phẩm.
c. Chi phí bao gồm cả chi phí nhân công trực tiếp
d. Chi phí được phép kết chuyển sang kỳ sau và tính trừ vào kết quả hoạt động kinh doanh kỳ sau.

Câu 9. Loại chi phí nào dưới đây không thay đổi theo cùng tỷ lệ với sự thay đổi của mức độ hoạt động trong phạm vi phù hợp
a. Định phí
b. Chi phí hỗn hợp
c . Biến phí cấp bậc
d. Tất cả các loại trên

Câu 10. Con tàu S.G dụng phải đá ngắm và chìm. Khi xem xét liệu có nên trục vớt con tàu hay không thì giá trị còn lại của con tàu là:
a. Chi phí chìm
b. Chi phí thích hợp
c. Chi phí cơ hội
d. Không có câu nào đúng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top