Ai có thể giúp mình hạch toán này với ạ:((

thaothanhsusu

New Member
Hội viên mới
Trích số liệu tại doanh nghiệp thương mại ABC, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, hàng tồn kho theo phương pháp kế khai thường xuyên, xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn, có tình hình như sau:
Số dư đầu kỳ:
TK 156A: 400 kg x 50.000đ/kg.
Giả định các tài khoản khác có số dư hợp lý.
Trong tháng 12/20x0 có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
2. Ngày05/12,ABCphát hiện lôhàng mua ở nghiệp vụ1 kém phẩm chất nên ABC đề nghịnhà cung cấp giảm giá 1.000đ/kg trên giá mua chưa thuế GTGT. Bên bán đồng ý, xuất hóa đơn GTGT số 7681 ngày 05/12/20x0 để điều chỉnh giá bán, số tiền này cấn trừ vào công nợ.
3. Ngày10/12,nhậplạikho100kghàngA,đãtiêuthụkỳtrước,giáxuấtkholà51.000đ/kg,giá
bán chưa thuế GTGT 55.000đ/kg, thuế GTGT 10%, cấn trừ công nợ (HĐ số 7654/10/12/20x0, *** 12/10).
4. Ngày 15/12, xuất kho 200 kg hàng A gửi đại lý, bán đúng giá hưởng hoa hồng, giá bán chưa thuế GTGT là 60.000đ/kg, thuế suất 10%, hoa hồng đại lý 5% trên giá bán chưa thuế GTGT. (PXK 12/15).
 
ANH CHỊ GIÚP EM BÀI TẬP NÀY VỚI Ạ​

Bài tập 1: Doanh nghiệp ABC tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, sản phẩm sản xuất ra là quần áo thể thao và thuộc đối tượng chịu thuế GTGT: (Đvt: 1.000 đ)

Đầu tháng 6/N: Số lượng vải sợi thiên nhiên: 1.000 m, đơn giá 200

Số lượng vải sợi nhân tạo: 2.000 m, đơn giá 100

1. Ngày 6/6/N, thu mua và nhập kho 3.000 m vải sợi thiên nhiên với đơn giá chưa thuế 180/m, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán cho người bán

2. Ngày 7/6/N, nhập kho 4.000 m vải sợi nhân tạo, tổng giá 484.000 (đã có thuế GTGT 10%), chi phí vận chuyển bốc dỡ 10.000 đã thanh toán bằng tiền mặt. Lô hàng đã thanh toán bằng chuyển khoản cho người bán.

3. Ngày 10/06/N, xuất 1.000 m vải sợi thiên nhiên và 2.000 m vải sợi nhân tạo để sản xuất quần áo thể thao.

4. Ngày 15/6/N, được giảm giá 10.000 (chưa tính 10% thuế GTGT) do vải sợi thiên nhiên mua ngày 6/6/N có một số lỗi nhỏ.

5. Ngày 20/6/N: xuất tiếp 500 m vải sợi thiên nhiên và 1.000 m vải sợi nhân tạo để phục vụ sản xuất quần áo thể thao.

6. Ngày 30/06/N, vải sợi thiên nhiên dùng không hết nhập trở lại kho 100 m

Yêu cầu:

1, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp FIFO?

2, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ

3, Hãy tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

4, Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trong trường hợp doanh nghiệp tính giá các loại vải xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuói kỳ
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top