999/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 999/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014Kính gửi:

Công ty TNHH Hân Hiệu
(Số 2, Ngõ 3, Đường Cao Xuân Huy, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An)

Trả lời công văn số …………….. ngày 14/04/2014 của Công ty TNHH Hân Hiệu về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty TNHH Hân Hiệu nộp bổ sung hồ sơ như sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận nợ thuế của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Hân Hiệu, trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền;

- Sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH Hân Hiệu.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hân Hiệu biết và thực hiện.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top