998/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 998/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2014Kính gửi:

Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân
(Số 37 Thái Phiên - K5 - P. Hồng Sơn - TP. Vinh - Nghệ An)

Trả lời công văn số 20 ngày 26/03/2014 của Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân nộp bổ sung hồ sơ như sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận nợ thuế của người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân, trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền;

- Sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy đăng ký mã số thuế của Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ĐT&PT Mạnh Quân biết và thực hiện.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, QLN(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top