94/TCT-CS xuất hóa đơn trả lại tài sản do chuyển đổi vốn góp

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 94/TCT-CS
V/v Xuất hóa đơn trả lại tài sản do chuyển đổi vốn góp

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014Kính gửi:

Công ty cổ phần TAP Việt Nam
(356 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội)Tổng cục Thuế nhận được công văn số 19/2013/CV ngày 01/10/2013 của Công ty cổ phần TAP Việt Nam về việc xuất hóa đơn trả lại tài sản góp vốn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 12, Điều 14 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Điểm g, Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Điểm a, Khoản 3, Điều 60 Luật doanh nghiệp.

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày của Công ty cổ phần TAP Việt Nam thì nội dung trả lời Công ty tại công văn số 4749/CV-TTHTNNT&AC của Chi cục Thuế Đống Đa ngày 17/05/2013 và công văn số 38381/CT-HTr của Cục Thuế TP Hà Nội ngày 26/9/2013 là phù hợp.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần TAP Việt Nam biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top