873/TXNK-PL phân loại hàng hóa nhập khẩu được khai báo là 13X Molecular Sieve (chất lọc gas)

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 873/TXNK-PL
V/v kết quả phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014Kính gửi: Công ty TNHH King Show Việt Nam.
(đ/c: ấp 2, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An)

Trả lời công văn số 17 KS/2014 ngày 22/4/2014 của Công ty TNHH King Show Việt Nam về kết quả phân loại hàng hóa đối với hàng nhập khẩu được khai báo là 13X Molecular Sieve (chất lọc gas) thuộc tờ khai số 1189/NKD01 ngày 12/11/2013 tại Chi cục HQ Bến Lức - Cục Hải quan Long An, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Ngày 25/4/2014, Tổng cục Hải quan có Thông báo kết quả phân loại số 4522/TB-TCHQ đối với mẫu hàng nhập khẩu của Công ty. Cục Thuế xuất nhập khẩu gửi kèm bản sao Thông báo kết quả phân loại để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Bến Lức - Cục Hải quan Long An để tiếp tục thực hiện các thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Công ty TNHH King Show Việt Nam được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top