809/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 809/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2014Kính gửi: Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn
(P 205, nhà 7A đại học Thủy Lợi, Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 15/2014/CV-CT ngày 14/4/2014 của Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn về việc xác nhận nợ thuế đối với hàng hóa XNK; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, để có cơ sở xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, đề nghị Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn nộp bổ sung hồ sơ như sau:

- Sao y bản chính giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP đầu tư tư vấn XD nông nghiệp & phát triển nông thôn biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Địa chỉ nhận: Nguyễn Thành Trung
Ban QL trung ương các dự án thủy lợi Số 23 Hàng Tre, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Lưu: VT, QLN(3b)


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top