759/TCT-CS sử dụng hóa đơn trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 759/TCT-CS
V/v: sử dụng hóa đơn trong thanh toán chi phí KCB đối với cơ quan BHXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2014Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Trả lời công văn số 4101/BHXH-BC ngày 17/10/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc xuất hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 17 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Pháp lệnh phí, lệ phí quy định:

"1. Phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 11 Nghị định này, không phải chịu thuế.

2. Phí không thuộc ngân sách nhà nước do các tổ chức, cá nhân thu theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này phải chịu thuế theo quy định hiện hành của Nhà nước."

- Tại điểm 1 mục IX Phần A Danh mục phí ban hành kèm theo Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ nêu trên quy định các loại phí thuộc lĩnh vực y tế có bao gồm “Viện phí và các loại phí khám chữa bệnh"

- Tại điểm 1, điểm 2 mục A Phần IV Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí quy định: "Tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí phải lập và cấp chứng từ thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ phát hành, quản lý, sử dụng chứng từ. Cụ thể như sau:

1. Đối với phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thu phí, lệ phí phải lập và cấp biên lai và cấp biên lai thu cho đối tượng nộp phí, lệ phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thu phí, lệ phí có nhu cầu sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí khác với mẫu chứng từ quy định chung thì phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định.

2. Đối với phí không thuộc ngân sách nhà nước, tổ chức, cá nhân khi thu phí phải lập và giao hóa đơn cho đối tượng nộp phí theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính về phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng hóa đơn tự in phải có văn bản đề nghị cơ quan thuế có thẩm quyền giải quyết theo chế độ quy định."

- Tại Khoản 9 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 1/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ quy định:

"Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT

…9. Dịch vụ y tế, dịch vụ thú y, bao gồm dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh cho người và vật nuôi, dịch vụ sinh đẻ có kế hoạch, dịch vụ điều dưỡng sức khỏe, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Dịch vụ y tế bao gồm cả vận chuyển người bệnh, dịch vụ cho thuê phòng bệnh, giường bệnh của các cơ sở y tế; xét nghiệm, chiếu, chụp, máu và chế phẩm máu dùng cho người bệnh.

Trường hợp trong gói dịch vụ chữa bệnh (theo quy định của Bộ Y tế) bao gồm cả sử dụng thuốc chữa bệnh thì khoản thu từ tiền thuốc chữa bệnh nằm trong gói dịch vụ chữa bệnh cũng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT".

- Tại điểm g Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn

…g) Tổ chức không phải là doanh nghiệp; hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ".

Theo đó, trường hợp các tổ chức ký hợp đồng với cơ quan bảo hiểm xã hội để khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế thông qua các cơ sở y tế của đơn vị thì khoản tiền thanh, quyết toán này từ cơ quan bảo hiểm xã hội cũng là khoản thu thuộc NSNN, do đó, về nguyên tắc cũng phải sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí.

Tuy nhiên, theo quy định về việc sử dụng chứng từ thu phí, lệ phí thuộc NSNN tại Thông tư số 153/2012/TT-BTC ngày 17/9/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng các loại chứng từ thu tiền phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước thì chỉ có các cơ quan thu phí, lệ phí mới thuộc đối tượng được sử dụng Biên lai thu phí, lệ phí.

Vì vậy, khi đơn vị nhận tiền thanh toán phí khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã hội theo hợp đồng đã ký thì đơn vị phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng, trên hóa đơn ghi rõ nội dung thanh toán tiền khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, không ghi thuế giá trị gia tăng; Đối với các tổ chức không phải là doanh nghiệp, không có hóa đơn thì liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được cấp hóa đơn lẻ.

Tổng cục Thuế trả lời để Bảo hiểm xã hội Việt Nam được biết, đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam liên hệ với các Cục Thuế địa phương nơi phát sinh hoạt động thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người lao động có thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan bảo hiểm xã hội theo hợp đồng đã ký để được giải quyết cụ thể./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ PC
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top