749/TXNK-QLN cấp lại do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 749/TCT-TNCN
V/v quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập tại Công ty và các Chi nhánh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 552/CT-KTT1 ngày 21/01/2014 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phản ánh vướng mắc về việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân có thu nhập tại Công ty và các Chi nhánh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân hướng dẫn:

"Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập,…"

- Tại khoản 2, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ thuế. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ."

- Tại điểm c, khoản 1, Điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền."

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp Công ty Cổ phần Kết cấu kim loại và lắp máy Dầu Khí có 05 chi nhánh trực thuộc hoạt động theo hình thức hoạch toán phụ thuộc. Cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Công ty sau đó Công ty điều động đến các Chi nhánh làm việc. Các khoản lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại các Chi nhánh là do Công ty trả, các Chi nhánh chỉ thực hiện việc chi hộ tiền lương cho Công ty và báo cáo về cho Công ty thực hiện kê khai tổng hợp thì Công ty phải có trách nhiệm khấu trừ thuế, kê khai thuế, quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế đối với toàn bộ các khoản thu nhập trả cho các cá nhân làm việc tại Công ty và các Chi nhánh theo quy định.

Trường hợp cá nhân làm việc tại Chi nhánh có ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên với Chi nhánh, được Chi nhánh trả lương hàng tháng và trích nộp thuế TNCN trên lương hàng tháng của cá nhân phát sinh tại Chi nhánh; các khoản lương bổ sung, khoản thưởng của cá nhân tại các Chi nhánh do Công ty trả thì việc khấu trừ thuế TNCN, kê khai thuế, quyết toán thuế và ủy quyền quyết toán thuế thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Website TCT;
- Lưu VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top