745/TCT-CS xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 745/TCT-CS
V/v xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trả lời công văn số 37835/CT-TTr1 ngày 23/9/2013 của Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị hướng dẫn về việc xử lý vi phạm về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn xảy ra vào thời điểm Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ, Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế có hiệu lực thi hành:

- Trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì xử phạt các hành vi đó theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên, không xử phạt vi phạm về hóa đơn theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên.

- Trường hợp người nộp thuế có hành vi vi phạm về hóa đơn bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ mà không dẫn đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định tại Điều 108 của Luật Quản lý thuế thì xử phạt vi phạm về hóa đơn theo quy định Luật Quản lý thuế, Nghị định số 51/2010/NĐ-CP nêu trên, không xử phạt vi phạm về hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 98/2007/NĐ-CP, Thông tư số 61/2007/TT-BTC nêu trên.

2. Đối với hành vi vi phạm về hóa đơn xảy ra từ ngày Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế, Thông tư số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17/1/2014 hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn có hiệu lực thi hành:

Đề nghị Cục thuế TP Hà Nội căn cứ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật và từng trường hợp cụ thể để xử lý theo quy định của pháp luật.

Công văn này thay thế cho công văn số 568/TCT-CS ngày 26/2/2014 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về xử lý vi phạm hành chính về hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top