71/TCT-CS lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 71/TCT-CS
V/v: lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế nhận được Phiếu chuyển văn bản đề ngày 22/10/2013 của Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính chuyển email của độc giả Dương Gia Bảo (đ/chỉ: Đồng Nai, email: thanhduongbao@gmail.com) nêu vướng mắc việc lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Tại khoản 4 Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

"4. Hóa đơn được thể hiện bằng chữ Việt…".

Tại điểm g Khoản 1 Điều 4 Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn nội dung trên hóa đơn đã lập: "thành tiền ghi bằng số và bằng chữ".

- Tại khoản 1k điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nội dung trên hóa đơn:

"k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải hoặc trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị".

- Tại công văn số 4016/BTC-TCT ngày 28/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố về sử dụng chữ viết và dấu phân cách chữ số ghi trên hóa đơn (bản photo công văn kèm theo)

Căn cứ quy định nêu trên, việc lập hóa đơn được thực hiện theo quy định tại khoản 1k điều 4 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính, theo đó hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.). Đề nghị Công ty của độc giả nghiên cứu quy định để thực hiện, trường hợp thực hiện có vướng mắc sai sót thì liên hệ cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế thông báo để Cổng thông tin điện tử biết và thông tin tới bạn đọc./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- CT Đồng Nai;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top