679/TCT-CS xử lý hóa đơn của doanh nghiệp địa chỉ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


Số: 679/TCT-CSV/v xử lý hóa đơn của doanh nghiệp địa chỉ

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 1302/CT-TTHT ngày 04/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc xử phạt vi phạm đối với hành vi sử dụng hóa đơn bán hàng trong thời gian bỏ địa chỉ kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 33 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn quy định: “Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đủ các nội dung in sẵn khi lập hóa đơn, hoặc ghi không đúng theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.7. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi lập hóa đơn bất hợp pháp.”

Tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 109/2013/TT-BTC ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí lệ phí và hóa đơn quy định: “Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng đối với hành vi không lập Thông báo phát hành hóa đơn trước khi hóa đơn được đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh đã được kê khai, nộp thuế theo quy định.

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bến Tre nêu tại công văn số 1302/CT-TTHT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top