636/TCT-CS xử lý mất hóa đơn

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------


Số: 636/TCT-CSV/v: Xử lý mất hóa đơn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2717/CT-HTr ngày 27/01/2014 và công văn số 22189/CT-HTr ngày 21/06/2013 của Cục Thuế thành phố Hà Nội hỏi về việc xử lý đối với trường hợp làm mất hóa đơn GTGT (đủ 3 liên) của Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập.

Theo trình bày của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số 22189/CT-HTr ngày 21/06/2013, Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội làm thất lạc một quyển hóa đơn GTGT đã được kê khai thuế trong tờ kê khai thuế tháng 11/2011, trong đó có 28 hóa đơn bản gốc đã lập có đủ cả 3 liên (trong đó có liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập khi thu tiền bán nhà theo tiến độ nhưng chưa giao cho khách hàng); Công ty đã bị xử phạt đối với hành vi lập hóa đơn nhưng không giao cho người mua. Để tạo thuận lợi cho người mua nhà của Công ty trong quá trình làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội nêu tại công văn số 2717/CT-HTr ngày 27/01/2014, cụ thể như sau:

Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hà Nội lập hóa đơn mới thay thế cho hóa đơn bị mất; trên hóa đơn mới ghi rõ là thay thế cho hóa đơn bị mất có số ký hiệu mẫu hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, ngày, tháng, năm lập hóa đơn, tên người mua, hóa đơn bị mất đã được kê khai trên bảng kê 01-1/GTGT của kỳ tính thuế tháng, năm nào, lý do mất hóa đơn. Công ty không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNDN đối với hóa đơn mới thay thế hóa đơn bị mất nhưng phải kê khai vào chỉ tiêu số 5 (Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT) trên Bảng kê 01-1/GTGT của kỳ lập hóa đơn mới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top