536/TXNK-PL về phân loại hàng hóa nhập khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 536/TXNK-PL
V/v phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2014Kính gửi: Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina.
(KCN Phố Nối A, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 2014-08/CVHQ ngày 18/02/2014 của Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vina về đề nghị hướng dẫn phân loại mặt hàng "Máy cắt bánh răng (Gear Cutting Machine)", Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp Công ty có yêu cầu xác định mã số hàng hóa nhập khẩu trước khi làm thủ tục hải quan, đề nghị Công ty thực hiện thủ tục theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 128/2013/TT-BTC nêu trên.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Hyundai Aluminum Vian biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, PL(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top