5287/TCT-CS về cấp hóa đơn lẻ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 5287/TCT-CSV/v: cấp hóa đơn lẻ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 4059/CT-TTHT ngày 04/11/2014 của Cục Thuế tỉnh Nam Định nêu vướng mắc liên quan đến cấp hóa đơn lẻ cho UBND xã, Tổng cục Thuế có ý kiến:

Tại điều 16 Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“Điều 16. Sử dụng tài sản nhà nước

1. Tài sản nhà nước tại cơ quan nhà nước phải được sử dụng đúng mục đích, công năng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ và bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm.

2. Cơ quan nhà nước không được sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích cá nhân, cho thuê hoặc thực hiện hoạt động kinh doanh khác”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế trao đổi với Sở Tài chính để xác định việc UBND xã ký hợp đồng cho thuê mặt bằng lắp đặt cột thu phát sóng có phù hợp với quy định tại điều 16 Luật quản lý và sử dụng tài sản nhà nước số 09/2008/QH12 hay không để có biện pháp tăng cường công tác giám sát, quản lý và sử dụng tài sản nhà nước theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top