5041/TCT-CS đăng ký hóa đơn tự in

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 5041/TCT-CSV/v đăng ký hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Bình

Trả lời công văn số 2206/CT-HCQTTVAC ngày 29/09/2014 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc đăng ký sử dụng hóa đơn tự in của Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Doanh nghiệp, Ngân hàng có mức vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng trở lên tính theo số vốn đã thực góp đến thời điểm thông báo phát hành hóa đơn, bao gồm cả Chi nhánh, đơn vị trực thuộc khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính có thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT.

Ví dụ: Tập đoàn viễn thông VT, trụ sở chính tại Hà Nội, có mức vốn điều lệ trên 15 tỷ đồng đã thực góp tính đến thời điểm phát hành hóa đơn. Tập đoàn đã tạo hóa đơn tự in thì các Chi nhánh, đơn vị trực thuộc Tập đoàn ở khác tỉnh, thành phố với Tập đoàn thực hiện khai, nộp thuế GTGT tại các tỉnh, thành phố cũng được tự tạo hóa đơn tự in.”

Trường hợp Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 là đơn vị trực thuộc Tổng công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam (Tổng công ty đăng ký vốn điều lệ 4000 tỷ), Ban điều hành Dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 được Tổng công ty ủy quyền thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Hợp đồng EPC về việc xây dựng, mua sắm, chế tạo, lắp đặt, vận hành, chạy thử Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Để phù hợp với tình hình thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện Thái bình 2 và việc luân chuyển chứng từ thanh toán vốn, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Thái Bình tại công văn số 2206/CT-HCQTTVAC là chấp nhận cho đơn vị được đăng ký sử dụng hóa đơn tự in cả tiếng Anh và tiếng Việt.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thái Bình được biết./.Nơi nhận:- Như trên;- Vụ PC (BTC);- Vụ PC (TCT);- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top