4993/TCT-DNL về hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển, sáp nhập

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4993/TCT-DNLV/v Hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển, sáp nhập.

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2014


Kính gửi: Tập đoàn Viễn thông Quân đội.

Trả lời công văn số 3377/VTQĐ-TC ngày 13/10/2014 của Tập đoàn Viễn thông Quân đội về việc hóa đơn, chứng từ khi điều chuyển, sáp nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6 điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT:

“6. Các trường hợp khác:

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: ...

b) Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp; điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định, trừ trường hợp hướng dẫn tại khoản 5 Điều này”.

Trường hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội điều chuyển nguyên trạng Công ty Phát triển dịch vụ mới Viettel (đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội, kê khai thuế GTGT cùng Tập đoàn và được Tập đoàn giao cho quản lý hoạt động kinh doanh bán lẻ, tổng hợp tại Trung tâm Thương mại Viettel Hà Nam và Trung tâm Thương mại Viettel Yên Bái) bao gồm nhân sự, tài sản, hàng hóa và hoạt động kinh doanh in, bán lẻ tổng hợp tại 02 Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam và Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái (chi nhánh trực thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội) về Công ty TNHHNN Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel (Công ty con do Tập đoàn sở hữu 100% vốn) theo Quyết định số 2219/QĐ-VTQĐ-TCNL ngày 23/11/2012 và Tập đoàn Viễn thông Quân đội đã có Quyết định số 88/QĐ-VTQĐ-ĐTTC ngày 1/10/2013 về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHHNN Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel, thì:

Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam và Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái - chi nhánh Tập đoàn Viễn thông Quân đội không phải kê khai, nộp thuế GTGT đầu ra cho phần giá trị hàng hóa tại Trung tâm thương mại Viettel Hà Nam và Trung tâm thương mại Viettel Yên Bái khi bàn giao sang Công ty TNHHNN Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel.

Tổng cục Thuế trả lời để Tập đoàn Viễn thông Quân đội biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Cục Thuế tỉnh Hà Nam;
- Cục Thuế tỉnh Yên Bái;
- Vụ: CS, PC (BTC);
- Vụ: CS, KK& KTT, PC (2b);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top