4854/TCT-CS về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 4854/TCT-CSV/v: thời điểm lập hóa đơn.

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH Tenma Việt Nam.
(Đ/c: KCN Quế Võ, huyện Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh)

Trả lời công văn số TMVN/12-2014 ngày 28/10/2014, công văn số TMVN/10-2014 ngày 17/9/2014 và công văn số CV TMVN/08-2014 ngày 5/8/2014 của Công ty TNHH Tenma Việt Nam đề nghị hướng dẫn về sử dụng hóa đơn và thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động bán hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 7 Điều 3 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về thuế GTGT: “Hóa đơn thương mại. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan”.

Tại Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế hướng dẫn về các loại hóa đơn như sau:

“a) Hóa đơn giá trị gia tăng là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;

- Hoạt động vận tải quốc tế;

- Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;

b) Hóa đơn bán hàng dùng cho các đối tượng sau đây:

- Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu.

- Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Tenma Việt Nam là doanh nghiệp chế xuất khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau thì sử dụng hóa đơn bán hàng trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan”.

Trường hợp Công ty TNHH Tenma Việt Nam bán hàng hóa ra nước ngoài (ngoài lãnh thổ Việt Nam) thì không phải lập hóa đơn bán hàng mà sử dụng hóa đơn thương mại (Conmercial Invoice). Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Tenma Việt Nam được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh;
- Vụ PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, CS(3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top