4724/TCT-CS thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 4724/TCT-CSV/v Thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời công văn số 1543/CT-TTHT ngày 22/8/2014 của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về thời điểm lập hóa đơn đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:

“1. Nguyên tắc lập hóa đơn

…b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.”

“2. Cách lập một số tiêu thức cụ thể trên hóa đơn

a) Tiêu thức “Ngày tháng năm” lập hóa đơn

Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Ngày lập hóa đơn đối với xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp của Công ty CP KCT Đại Dũng Miền Trung, Tổng cục Thuế nhất trí với ý kiến của Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi nêu tại công văn số 1543/CT-TTHT ngày 22/8/2014.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top