4581/TCT-CS sử dụng hóa đơn xuất khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC THUẾ
-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4581/TCT-CSV/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2014


Kính gửi:

Công ty cổ phần Santomas Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô D, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)


Trả lời công văn số ACC07/14-007/Tax-HĐXNK ngày 31/7/2014 của Công ty cổ phần Santomas Việt Nam v/v sử dụng hóa đơn xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 3 Điều 32 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ tài chính, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế (có hiệu lực từ 1/9/2014).

Ngày 14/8/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 11352/BTC-TCHQ về việc hóa đơn hàng xuất khẩu hướng dẫn như sau:

“…

Về bộ hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng hóa đơn thương mại để thay thế hóa đơn xuất khẩu. Trường hợp doanh nghiệp nội địa xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan thì trong bộ hồ sơ hải quan sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nội địa bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ vào khu phi thuế quan cho doanh nghiệp chế xuất thì sử dụng hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư số 119/2014/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời Công ty được biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục Thuế thành phố Hà Nội.
- Lưu: VT, CS(4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top