4461/TCT-CS về hóa đơn tự in đối với doanh nghiệp

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4461/TCT-CSV/v hóa đơn

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa.

Trả lời công văn số 4507/CT-TTr ngày 28/08/2014 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về đề nghị hướng dẫn một số nội dung tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Xác định doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế đối với doanh nghiệp kinh doanh nhiều ngành nghề trong đó có khai thác đất, đá, cát sỏi:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 3683/TCT-CS ngày 29/8/2014 v/v hóa đơn trả lời Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng.

2. Về xác định doanh nghiệp rủi ro mua hóa đơn của cơ quan thuế:

Tại khoản 2 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế tại điểm d khoản 1 Điều này là các doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu dưới 15 tỷ đồng và có một trong các dấu hiệu sau:đ) Doanh nghiệp không thực hiện kê khai thuế theo quy định: Không nộp hồ sơ khai thuế hoặc nộp hồ sơ khai thuế sau 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hoặc kể từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh; nghỉ kinh doanh quá thời hạn đã thông báo tạm nghỉ kinh doanh với cơ quan thuế và cơ quan thuế kiểm tra xác nhận doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh nhưng không kê khai thuế; không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký kinh doanh và không khai báo với cơ quan thuế hoặc cơ quan thuế kiểm tra không xác định được nơi đăng ký thường trú, tạm trú của người đại diện theo pháp luật, chủ doanh nghiệp.h) Doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường khác theo tiêu chí đánh giá rủi ro về thuế của cơ quan thuế.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế đã tiến hành kiểm tra thực tế, đã thông báo cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh và thông báo hóa đơn không còn giá trị thì được phép đưa vào danh sách doanh nghiệp rủi ro.

Đối với những tiêu thức rủi ro đã được quy định rõ tại Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC thì Cục Thuế thực hiện theo quy định. Đối với những tiêu thức rủi ro khác sẽ được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. Tổng cục Thuế đang trình Bộ Tài chính ban hành Thông tư riêng hướng dẫn về doanh nghiệp rủi ro.

3. Về xử phạt đối với hành vi không thực hiện hủy hóa đơn tự in, đặt in:

Tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“4. Sau 30 ngày, kể từ ngày Cục trưởng Cục Thuế có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 2 Điều này và kể từ ngày Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế có hiệu lực thi hành đối với doanh nghiệp hướng dẫn tại khoản 3 Điều này, doanh nghiệp lập báo cáo hóa đơn hết giá trị sử dụng (mẫu số 3.12 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này). Doanh nghiệp thực hiện hủy các hóa đơn tự in, đặt in hết giá trị sử dụng và thông báo kết quả hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo hướng dẫn tại Điều 29 Thông tư này.

Căn cứ báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn của tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, kể từ thời điểm doanh nghiệp bắt đầu mua hóa đơn của cơ quan thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp thực hiện thông báo hóa đơn đặt in không còn giá trị sử dụng đối với những hóa đơn đặt in đã thông báo phát hành nhưng chưa sử dụng của doanh nghiệp khi chuyển sang mua hóa đơn của cơ quan thuế nêu trên.”

Tại Điều 38. Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá, phí, lệ phí hóa đơn có quy định hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ:2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng với hành vi không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng theo quy định.5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp (trừ hành vi vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 37 Nghị định này) và hành vi sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả: Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều này còn phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập, không còn giá trị sử dụng.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp khi Cục trưởng Cục Thuế đã ban hành Quyết định công khai Danh sách doanh nghiệp rủi ro, có văn bản thông báo cho doanh nghiệp biết nhưng doanh nghiệp không thực hiện hủy hóa đơn tự in, đặt in (không còn giá trị sử dụng) mà vẫn tiếp tục sử dụng thì trường hợp này bị xử phạt vi phạm về hóa đơn theo quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều 38 Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 của Chính phủ và bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: phải hủy hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC, Vụ TVQT (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top