4261/TCT-CS về quản lý, sử dụng hóa đơn

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 4261/TCT-CSV/v: quản lý, sử dụng hóa đơn.

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 809/CT-HCQTTVAC ngày 28/03/2014 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn vướng mắc trong quản lý, sử dụng hóa đơn. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về báo cáo hóa đơn

Căn cứ Điều 25 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính quy định báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

“Hàng quý, tổ chức, hộ, cá nhân bán hàng hóa, dịch vụ (trừ đối tượng được cơ quan thuế cấp hóa đơn) có trách nhiệm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất là ngày 30/4; quý II nộp chậm nhất là ngày 30/7, quý III nộp chậm nhất là ngày 30/10 và quý IV nộp chậm nhất là ngày 30/01 của năm sau (mẫu số 3.9 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này)”

Tại mục 2 công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế:

“...Yêu cầu các doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng chỉ được đặt in hóa đơn khi có xác nhận của cơ quan Thuế và phải báo cáo việc phát hành và sử dụng hóa đơn hàng tháng. Tăng cường công tác kiểm tra việc phát hành sử dụng hóa đơn đối với các doanh nghiệp mới thành lập”.

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, Tổng cục Thuế nhất trí với quan điểm của Cục Thuế như sau: doanh nghiệp mới thành lập và hoạt động dưới 12 tháng nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hàng tháng chậm nhất là ngày 30 của tháng tiếp sau hoặc cùng thời gian nộp hồ sơ khai thuế GTGT và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn hóa đơn theo quý.

Từ ngày 01/6/2014, việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Từ ngày 01/9/2014, việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.

2. Xử lý mất hóa đơn đã lập

Tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định: “1. Khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn. Khi lập hóa đơn phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Nghị định này”.

Tại điểm a khoản 4 Điều 38 Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn quy định:

“4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi:

a) Làm mất, cháy, hỏng hóa đơn đã phát hành nhưng chưa lập hoặc hóa đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) nhưng khách hàng chưa nhận được hóa đơn, trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn…”

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp làm mất hóa đơn đã lập nhưng chưa giao cho khách hàng, khi lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi mất hóa đơn chưa giao cho khách hàng thì doanh nghiệp đã vi phạm vào Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

3. Xử lý hóa đơn bị cơ quan thuế áp dụng cưỡng chế thuế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, ngày 11/9/2014 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3938/TCT-QLN trả lời Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa (công văn số 3938/TCT-QLN được đăng tải trên Website Tổng cục Thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk được biết./.Nơi nhận:- Như trên,- Vụ PC -BTC;- Vụ PC, TVQT, QLN -TCT;- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top