39/TXNK-PL bổ sung hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 39/TXNK-PL
V/v bổ sung hồ sơ xác định trước mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Phiếu đề xuất về việc đề nghị xác định trước mã số (kèm hồ sơ) ngày 30/12/2013 của Phòng Thuế xuất nhập khẩu - Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra sơ bộ hồ sơ đề xuất xác định trước mã số của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh, đối chiếu với quy định tại Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013 về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu và quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích, Cục Thuế xuất nhập khẩu thấy còn thiếu các văn bản, tài liệu sau:

- Không có công văn của Cục ký gửi Tổng cục Hải quan, chỉ có Phiếu đề xuất của chuyên viên tiếp nhận hồ sơ.

- Không có bản chính phiếu tiếp nhận hồ sơ (đã tích theo thực tế hồ sơ nhận được).

- Không có bản chính kết quả phân tích của Trung tâm PTPL chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh (chỉ có bản photo).

Vì vậy, Cục Thuế xuất nhập khẩu gửi trả Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh hồ sơ đề xuất phân loại trước nêu trên, kính đề nghị Quý Cục rà soát, thực hiện theo các bước ở phần I. Tiếp nhận, kiểm tra, xử lý hồ sơ xác định trước mã số tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố quy định tại Quyết định 3987/QĐ-TCHQ.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến để Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để biết);
- Lưu: VT, PL (3b)


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top