297/TXNK-PL về phân loại mặt hàng Haicneal do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 297/TXNK-PL
V/v phân loại mặt hàng Haicneal

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2014Kính gửi: Trung tâm PTPL HH XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 952/PTPLHCM-NV ngày 31/12/2013 của Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. Hồ Chí Minh trao đổi về phân loại mặt hàng Haicneal, Cục Thuế XNK có ý kiến như sau:

Về mặt hàng “Haicneal dạng túi hoặc dạng tuýp” có chứa thành phần Ketoconazole và Clobetasol propionate dùng để điều trị gàu, viêm da tiết bã nhờn, ngứa da đầu, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 1364/TCHQ-TXNK ngày 21/3/2012.

Về mặt hàng “Haicneal dạng lotion”: theo mô tả của Chi nhánh Trung tâm thì mặt hàng “Haicneal dạng lotion” không phải là dầu gội, có chứa Ketoconazole chống nấm và có kháng viêm loại corticoid là Clobetasol được Cục Quản lý dược - Bộ y tế cấp giấy phép là thuốc. Tuy nhiên, để xem xét mặt hàng “Haicneal dạng lotion” là dược phẩm thuộc Chương 30 hay chế phẩm dùng cho tóc thuộc Chương 33 thì chưa có đủ cơ sở do chưa có đủ thông tin về thành phần, hàm lượng, khi dùng có cần chỉ định của bác sĩ hay không, liều lượng dùng như thế nào,.... Do vậy, Cục Thuế XNK chưa đủ cơ sở để có ý kiến về phân loại.

Trên đây là ý kiến của Cục Thuế XNK xin chuyển Trung tâm PTPL hàng hóa xuất nhập khẩu, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh biết.

Trân trọng./.
Nơi nhận:- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Trung tâm PTPL HH XNK;
- Lưu: VT, PL(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top