2830/TXNK-PL xác định mã số hàng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾXUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2830/TXNK-PL
V/v xác định mã số hàng hóa

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014Kính gửi: Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam.
(23, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 01-2014/HTV-TCHQ ngày 20.10.2014 của Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam về phân loại mặt hàng Cảm biến lùi xe phía sau; Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty không xác định được mã số của hàng hóa dự định nhập khẩu để tiến hành thủ tục hải quan thì có thể thực hiện theo quy định về xác định trước mã số tại Điều 7, Chương I, Phần II, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên, Cục Thuế XNK trao đổi với Công ty về chú giải chi tiết HS nhóm 8512 như sau: Nhóm này bao gồm:

(10) Các thiết bị đậu xe được hoạt động bằng cảm biến bên ngoài mà khi xe chạm vào lề đường hoặc vật thể khác, tạo ra ánh sáng hoặc tín hiệu để cảnh báo người lái xe.

Do đó, hàng hóa Công ty đề cập không phù hợp phân loại tại nhóm 9031.

Trường hợp Công ty đã nhập khẩu mặt hàng này mà không đồng ý với kết luận phân loại của cơ quan hải quan thì có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Honda Trading Việt Nam biết hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

(xin gửi kèm chú giải HS chi tiết nhóm 8512 để Công ty tham khảo)Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top