2829/TXNK-PL về thuế suất của hàng nhập khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2829/TXNK-PL
V/v thuế suất của hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2014Kính gửi: Công ty TNHH Shin Dong Vina.
(17B nhà C4, TT Bệnh viện 19-8, Mỹ Đình, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu (Tổng cục Hải quan) nhận được công văn số 02/CV/2014 ngày 22.10.2014 của Công ty TNHH Shin Dong Vina về phân loại mặt hàng Bộ thiết bị thoát hiểm cho nhà cao tầng; Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty không xác định được mã số của hàng hóa dự định nhập khẩu để tiến hành thủ tục hải quan thì có thể thực hiện theo quy định về xác định trước mã số tại Điều 7, Chương I, Phần II, Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Tuy nhiên, Cục Thuế XNK trao đổi với Công ty về chú giải HS chi tiết nhóm 8425 như sau: Hệ ròng rọc và hệ tời là các thiết bị nâng, có cấu tạo ít nhiều phức tạp, đều kết hợp các puli được nối bởi dây cáp hoặc dây xích cùng một bộ phận giảm tốc (bánh quay có đường kính khác nhau, bánh răng và vít vô tận, bộ khớp răng...).

Cục Thuế XNK có ý kiến để Công ty TNHH Shin Dong Vina biết hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục nhập khẩu lô hàng để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, PL(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top