2736/TXNK-PL về chính sách thuế nhập khẩu do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2736/TCT-DNLV/v cấp mã số thuế khi chuyển đổi thành chi nhánh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Tổng công ty Hàng không Việt Nam.

Trả lời công văn số 2063/TCTHK-TCKT ngày 4/7/2014 của Tổng công ty Hàng không Việt Nam về việc giữ mã số thuế cũ cho đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Hàng không Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 8 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp quy định:

“1. Mỗi doanh nghiệp được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số đăng ký kinh doanh và mã số thuế của doanh nghiệp.

2. Mã số doanh nghiệp tồn tại trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp và không được cấp lại cho tổ chức, cá nhân khác. Khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động thì mã số doanh nghiệp chấm dứt hiệu lực và không được sử dụng lại.5. Mã số đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp được cấp cho chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.”

Tại Điều 26 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn về quy trình phối hợp tạo và cấp mã số doanh nghiệp như sau:

“Khi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định, thông tin về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được chuyển sang cơ sở dữ liệu của Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính). Trong thời hạn hai ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông tin từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tạo mã số doanh nghiệp và chuyển mã số doanh nghiệp sang Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp để Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cấp cho doanh nghiệp. Thông tin về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ được chuyển sang Tổng cục Thuế”.

Tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP hướng dẫn việc lập hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Tại điểm a, điểm c Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế quy định:

“a)... Mã số thuế của doanh nghiệp sau khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp được giữ nguyên.

c) Mã số thuế 13 số (N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 N11N12N13) được cấp cho:

- Các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có phát sinh nghĩa vụ thuế kê khai nộp thuế trực tiếp với cơ quan thuế;…”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp các đơn vị trực thuộc Tổng công ty hàng không Việt Nam đã được cấp mã số thuế gồm: Xí nghiệp Thương mại mặt đất Nội Bài, mã số thuế: 0100107518-008; Xí nghiệp Thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, mã số thuế: 0100107518-010; Trung tâm Huấn luyện bay, mã số thuế: 0100107518-013, nay Tổng công ty chuyển Xí nghiệp thương mại mặt đất Nội Bài, Xí nghiệp thương mại mặt đất Tân Sơn Nhất, Trung tâm huấn luyện bay thành các Chi nhánh của Tổng công ty hàng không Việt Nam và đề nghị giữ nguyên mã số thuế đã được cấp thì phải lập hồ sơ theo quy định tại Điều 33 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP nộp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi Chi nhánh đặt trụ sở. Các Chi nhánh kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ thuế của đơn vị trước khi chuyển đổi và giữ nguyên mã số thuế đã được cấp, Sở Kế hoạch và Đầu tư khi chuyển giao dịch sang cơ quan thuế phải chuyển dưới dạng giao dịch thay đổi thông tin gồm thay đổi tên và thay đổi loại hình doanh nghiệp từ doanh nghiệp nhà nước sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn đối với các đơn vị chuyển đổi thay vì giao dịch đăng ký thành lập mới chi nhánh.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng công ty Hàng không Việt Nam được biết và liên hệ với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội;
- Vụ PC, Vụ CS, Vụ KK, Cục CNTT (TCT);
- Lưu: VT, DNL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top