2625/TXNK-PL mức thuế suất nhập khẩu đối với mặt hàng phân bón

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2625/TCT-TNCNV/v Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân Việt Nam làm việc cho văn phòng dự án JICA.

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Văn phòng JICA Việt Nam.
(Địa chỉ: tầng 16, Trung tâm Deaha Business, 360 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 716.2014/JICA.RQ ngày 19/5/2014 của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Việt Nam về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân làm việc cho văn phòng dự án JICA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Về việc khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế của các nhân viên Việt Nam làm việc cho chuyên gia, dự án.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm a.1, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp JICA là tổ chức quốc tế và các cá nhân nhận thu nhập từ các dự án của JICA nếu chưa thực hiện khấu trừ tại nguồn, thì cá nhân khai thuế thu nhập cá nhân trực tiếp với cơ quan thuế quản lý.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm b1 và điểm b2, Khoản 2, Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ khai thuế TNCN đối với các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo mẫu số 07/KK-TNCN và tự quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN (nếu thuộc đối tượng phải quyết toán thuế).

2) Về việc khấu trừ thuế đối với các khoản chi cho cá nhân tham dự hội nghị, hội thảo, khóa học.

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm i, khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì trường hợp JICA Việt Nam chi trả tiền cho cá nhân tham gia hội thảo và tham gia giảng dạy tại hội thảo mà tổng mức chi trả từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì JICA Việt Nam phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho cá nhân.

3) Về khoản công tác phí trả cho các nhân viên thời vụ không có hợp đồng lao động như phiên dịch, biên dịch, tư vấn cá nhân,...

Căn cứ theo hướng dẫn tại điểm đ.4, khoản 2, điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính thì khoản công tác phí của các nhân viên thời vụ làm việc cho Văn phòng JICA Việt Nam và các văn phòng dự án của JICA không tính vào thu nhập chịu thuế theo mức quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Văn phòng JICA Việt Nam được biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC;
- Website TCT;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top