2623/TXNK-PL về thuế chống bán phá giá mặt hàng thép không gỉ

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2623/TCT-HTQTV/v miễn thuế theo Hiệp định đối với lãi từ tiền cho vay của JFC và JBIC.

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19/6/2014 Bộ Ngoại giao đã có Thông báo số 37/2014/TB-LPQT thông báo: “Công hàm trao đổi về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản đối với Tập đoàn Tài chính Nhật Bản (JFC) và Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), ký tại Hà Nội ngày 15/4/2014, có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2014.”

Căn cứ Thông báo số 37/2014/TB-LPQT (nêu trên) và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản, lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam và trả cho các khoản vay của JFC và JBIC sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định tại Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản. Cụ thể: việc miễn thuế theo quy định tại Điều 11, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Nhật Bản được áp dụng đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/10/2008 đến ngày 31/3/2012 của JFC; và đối với các khoản lãi từ tiền cho vay phát sinh tại Việt Nam từ các hợp đồng cho vay được ký kết trong giai đoạn từ ngày 01/4/2012 về sau của JBIC.

Thủ tục áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần được thực hiện theo quy định tại Điều 20, Chương II, Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.

Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thông báo cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam thuộc sự quản lý của Cục Thuế được biết và thực hiện theo đúng các quy định nêu trên./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Các Vụ, đơn vị thuộc, trực thuộc TCT;
- Đại diện TCT tại TP.HCM;
- Văn phòng đại diện JBIC tại Hà Nội;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top