259/TCT-CS về mẫu hóa đơn tự in

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 259/TCT-CS
V/v mẫu hóa đơn tự in

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định.

Trả lời công văn số 3172/CT-HCQTTVAC ngày 28/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc sử dụng mẫu hóa đơn tự in, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 1 Điều 4 và khoản 2 Điều 6 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có quy định:

"c) Tên liên hóa đơn

Liên hóa đơn là các tờ trong cùng một số hóa đơn. Mỗi số hóa đơn phải có từ 2 liên trở lên và tối đa không quá 9 liên, trong đó:

+ Liên 1: Lưu.

+ Liên 2: Giao cho người mua.

Các liên từ liên thứ 3 trở đi được đặt tên theo công dụng cụ thể mà người tạo hóa đơn quy định. Riêng hóa đơn do cơ quan thuế cấp lẻ phải có 3 liên, trong đó liên 3 là liên lưu tại cơ quan thuế."

"2. Tổ chức được tạo hóa đơn tự in sử dụng chương trình tự in hóa đơn từ các thiết bị tin học, máy tính tiền hoặc các loại máy khác bảo đảm nguyên tắc:

- Việc đánh số thứ tự trên hóa đơn được thực hiện tự động. Mỗi liên của một số hóa đơn chỉ được in ra một lần, nếu in ra từ lần thứ 2 trở đi phải thể hiện là bản sao (copy)."

Căn cứ quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế tỉnh Nam Định tại công văn số 3172/CT-HCQTTVAC ngày 28/10/2013 là: đối với hóa đơn GTGT tự in mỗi liên của một hóa đơn chỉ được in một lần, như vậy mẫu hóa đơn GTGT tự in của đơn vị không có tên liên hóa đơn: "Liên: copy 2: Giao cho khách hàng" là bản (copy) là không đúng với quy định tại Thông tư số 64/2013/TT-BTC.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Nam định được biết và hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC (TCT)
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top