2503/TXNK-TG về phí bản quyền, phí giấy phép

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUANCỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------


Số: 2503/TXNK-TG
V/v phí bản quyền, phí giấy phép

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2014Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được văn bản của Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh về vướng mắc trong việc “xác định trị giá tính thuế đối với phí bản quyền” của Chi nhánh Herbalife Hàn Quốc. Để có cơ sở trả lời Lãnh sự quán Hàn Quốc, Cục Thuế xuất nhập khẩu đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các thông tin liên quan đến Công ty TNHH một thành viên Herbalife Việt Nam (Mã số thuế: 0309069208), cụ thể:

1. Các tờ khai hải quan, tờ khai trị giá Công ty TNHH một thành viên Herbalife Việt Nam đã nhập khẩu sản phẩm Herbalife trong khoảng thời gian từ ngày 15/3/2014 đến 15/9/2014 (01 bản photo).

2. Tình hình khai báo phí bản quyền tại thời điểm đăng ký tờ khai (có hay không khai báo). Nếu Công ty có khai báo, thì sao gửi các chứng từ, tài liệu Công ty đã sử dụng để khai báo khoản phí bản quyền.

3. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã thực hiện kiểm tra, xác định phí bản quyền của Công ty như thế nào. Nêu rõ cơ sở xác định khoản phí bản quyền trong trị giá hàng nhập khẩu.

4. Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đã tiến hành kiểm tra sau thông quan đối với trường hợp Công ty chưa? Nếu có thì báo cáo kết quả kiểm tra sau thông quan.

Đề nghị Cục Hải quan tp Hồ Chí Minh có ý kiến báo cáo bằng văn bản trước ngày 23/9/2014 để nghiên cứu trả lời Lãnh sự quán Hàn Quốc theo quy định.

Trân trọng./.Nơi nhận:- Như trên;- Lưu: VT, TXNK-PG(3b).


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top