239/TXNK-PL thông báo kết quả phân loại đối với hàng hóa thực hiện giám định

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 239/TCT-CS
V/v khấu trừ thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2014Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Cà Mau;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú.
(Địa chỉ: Khu công nghiệp Ρ.8 Cà Mau)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/2013/CV-MP.2013 ngày 08/10/2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về việc khấu trừ thuế GTGT. Về vấn đề này, sau khi báo cáo và được sự đồng ý của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm đ khoản 2 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về nhà cung cấp:

"đ) Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của một nhà cung cấp có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày có tổng giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Nhà cung cấp là người nộp thuế có mã số thuế, trực tiếp khai và nộp thuế GTGT."

Trường hợp của Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú có các hóa đơn GTGT đầu vào phát sinh trong ngày của cùng một nhà cung cấp đối với các chi phí ở cảng như phí: tiền điện chạy lạnh, lưu container, lưu bãi, vệ sinh cont, nâng hạ cont,… và các loại lệ phí: lệ phí hải quan, lệ phí kiểm dịch thú y, lệ phí kiểm Trung tâm 3,… có giá trị dưới hai mươi triệu đồng nếu cộng lại các hóa đơn nêu trên vượt trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với trường hợp có chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Trường hợp Công ty thanh toán các hóa đơn GTGT của chi phí tiếp khách từ hai mươi triệu đồng trở lên bằng thẻ Visa/master mang tên chủ thẻ là tên Công ty thì được chấp nhận là đủ điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Cà Mau và Công ty Cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú biết./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC, CST - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (4).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top