2370/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2370/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014Kính gửi: Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 1352/PC-PTPLHCM ngày 17/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả phân tích số 1436/TB-PTPLHCM-14 ngày 13/6/2014, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Hai mặt hàng tại Thông báo kết quả phân tích số 1436/TB-PTPLHCM-14 ngày 13/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, nhập khẩu tại tờ khai số 1025/NKD05 ngày 17/3/2014 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai:

- Mặt hàng số 3 phụ lục tờ khai có kết quả phân tích "Ethylen glycol" có tên hàng và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại tại Thông báo số 10054/TB-TCHQ ngày 12/8/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 2905.31.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

- Mặt hàng số 6 phụ lục tờ khai có kết quả phân tích "Chất hoạt động bề mặt không phân ly, dạng lỏng" có tên hàng và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại tại

Thông báo số 5535/TB-TCHQ ngày 19/5/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 3402.13.90 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai) biết và thực hiện.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top