236/TXNK-QLN bổ sung hồ sơ do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 236/TXNK-QLN
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2014Kính gửi:

Công ty TNHH Một thành viên 185
(Xóm Mậu Lâm, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An)Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/CT-TC ngày 14/01/2014 của Công ty TNHH Một thành viên 185 về việc xác nhận nợ thuế Công ty 185-Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn; Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 138 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về việc xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Theo đó, đề nghị Công ty TNHH Một thành viên 185 nộp bổ sung các giấy tờ sau:

- Văn bản đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế phải do người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn ký phát hành, trường hợp ủy quyền thì phải có giấy ủy quyền;

- Bản chụp có ký tên, đóng dấu: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty xây dựng Trường Sơn và Công ty 185-Chi nhánh Tổng công ty xây dựng Trường Sơn.

Hồ sơ bổ sung gửi về Tổng cục Hải quan (Địa chỉ: Lô E3 Khu đô thị mới Cầu Giấy - phố Dương Đình Nghệ - phường Yên Hòa - quận Cầu Giấy - Hà Nội) để được xem xét, giải quyết.

Cục Thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Một thành viên 185 được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, QLN (3b)


KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top