2342/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2342/TXNK-PLV/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2014


Kính gửi: Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 370/PC-PTPLHCM ngày 07/03/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh về Thông báo kết quả phân tích số 435/TB-PTPLHCM-14 ngày 06/03/2014, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính; Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính; Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mặt hàng nêu tại Thông báo kết quả phân tích số 435/TB-PTPLHCM-14 ngày 06/03/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (Mục 4 - Phụ lục Tờ khai số 1033/NKD05 ngày 20/12/2013 tại Chi cục HQ Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai):

Mẫu hàng có cùng kết quả phân tích: Thuốc màu hữu cơ, dạng bột có tên hàng/bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 6975/TB-TCHQ ngày 13/06/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 3204.17.00 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai biết và thực hiện./.KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top