2272/TXNK-PL xử lý thuế mặt hàng bình sắt tráng men sản xuất bình nước nóng

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 2272/TCT-KK
V/v điều kiện khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 661/CT-TTHT đề ngày 28/2/2013 của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng đề nghị hướng dẫn về chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến vé máy bay điện tử của Công ty TNHH Sao Việt Non Nước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.8 Mục 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp:

“...Trường hợp doanh nghiệp có mua vé máy bay qua website thương mại điện tử cho người lao động đi công tác để phục hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) và chứng từ thanh toán của doanh nghiệp có cá nhân tham gia hành trình vận chuyển”.

Khoản 1 Điều 15 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

“Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Sao Việt Non Nước mua vé máy bay qua, website thương mại điện tử cho nhân viên đi công tác để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty thì chứng từ làm căn cứ để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN là vé máy bay điện tử, thẻ lên máy bay (boarding pass) mang tên cá nhân tham gia hành trình vận chuyển, đồng thời chứng từ thanh toán phải được ghi tên của Công ty.

Trường hợp nhân viên của Công ty được cử đi công tác và tự túc mua vé máy bay, thanh toán bằng thẻ ATM hoặc thẻ tín dụng mang tên cá nhân, sau đó về thanh toán lại với Công ty thì các hóa đơn, chứng từ nêu trên Công ty không được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào và không được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết, hướng dẫn đơn vị thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ CS, PC (TCT);
- Công ty TNHH Sao Việt Non Nước;
- Lưu: VT, KK (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Thu Phương 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top