215/TCT-DNL năm 2015 hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 215/TCT-DNLV/v: Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015


Kính gửi:

- Công ty Điện toán và truyền số liệu;
- Công ty Cổ phần nghe nhìn Toàn cầu.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1926/VDC-KHKD ngày 20/11/2014 của Công ty Điện toán và truyền số liệu (VDC) về việc thực hiện hóa đơn điện tử của Công ty CP nghe nhìn Toàn cầu (AVG) và Công ty CP phân phối An Viên (PPAV- đơn vị thành viên của AVG). Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ sửa đổi Điều 5 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2014 của Chính phủ quy định:

“5. Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau. Nhà nước khuyến khích hình thức hóa đơn điện tử.”

Tại khoản 3 Điều 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về nội dung trên hóa đơn đã lập quy định:

“3. Một số trường hợp hóa đơn không nhất thiết có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

a) Tổ chức kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ có thể tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn không nhất thiết phải có chữ ký người mua, dấu của người bán trong trường hợp sau: hóa đơn điện, hóa đơn nước, hóa đơn dịch vụ viễn thông,...”

Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính về nội dung của hóa đơn điện tử quy định:

“2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính”.

Công ty Điện toán và truyền số liệu là đơn vị trung gian cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử cho khách hàng là AVG và PPAV. Căn cứ các quy định nêu trên, đối với hóa đơn điện tử sử dụng cho hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ của AVG và PPAV, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình do AVG cung cấp và AVG trực tiếp lập hóa đơn điện tử cho khách hàng sử dụng thì trên hóa đơn điện tử của AVG lập giao cho khách hàng không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Trường hợp AVG cung cấp thẻ cào AVG (để thanh toán cước truyền hình) thông qua PPAV và PPAV bán cho các đại lý phân phối thẻ thì hóa đơn điện tử AVG lập giao cho PPAV và PPAV lập giao cho đại lý thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Trường hợp PPAV trực tiếp bán thẻ cào AVG cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình thì trên hóa đơn điện tử PPAV lập giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ truyền hình không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Trường hợp AVG, PPAV cung cấp các hàng hóa, dịch vụ khác thì hóa đơn điện tử do AVG, PPAV lập giao cho khách hàng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Điện toán và truyền số liệu và Công ty CP nghe nhìn Toàn cầu biết và thực hiện./.Nơi nhận:- Như trên;
- Cục Thuế: Tp Hà Nội, tỉnh Bình Dương;
- Vụ: CS, PC, KK - TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top