213/TCT-DNL năm 2015 chính sách về hóa đơn đối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------


Số: 213/TCT-DNL
V/v: Chính sách về hóa đơn.

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 671/CT-TTHT ngày 24/12/2014 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu nêu vướng mắc về chính sách hóa đơn đối với Chi nhánh Thông tin di động Bạc Liêu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn về việc lập chung một (01) hóa đơn cho tổng doanh thu người mua không lấy hóa đơn phát sinh trong ngày đối với doanh nghiệp viễn thông, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2815/TCT-DNL ngày 24/7/2014 trả lời cho Công ty Thông tin di động. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bạc Liêu căn cứ vào hướng dẫn tại công văn 2815/TCT-DNL nêu trên và thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Công ty thông tin di động (là đơn vị hạch toán phụ thuộc Công ty thông tin di động) để hướng dẫn cho Chi nhánh công ty thông tin di động thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu được biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top