2046/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2046/TXNK-PL
V/v thông báo mã số phân loại

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2014Kính gửi: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI.
(Cục Hải quan thành phố Hải phòng)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được phiếu chuyển số 0736/PC-CNHP ngày 5/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại Hải Phòng về Thông báo kết quả phân tích số 0736/TB-CNHP ngày 5/6/2014, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến, như sau:

Căn cứ Thông tư 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ tài chính;

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7604/TCHQ-TXNK ngày 20/6/2014 của Tổng cục Hải quan;

Mẫu hàng nêu tại hồ sơ Thông báo Kết quả phân tích số 0736/TB-CNHP ngày 5/6/2014 của Trung tâm PTPL hàng hóa XNK/Chi nhánh tại TP Hải Phòng và công văn số 5543/HQHP-KVI ngày 7/7/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng được xác định là "Thép không hợp kim cán phẳng (hàm lượng C » 0,69% tính theo trọng lượng), chiều dày 1,21mm, chiều rộng trên 600mm trở lên, được mạ kẽm bằng phương pháp nhúng nóng", nhập khẩu tại tờ khai số 100025708160/A11 ngày 29/5/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan Hải phòng, có bản chất hàng hóa và mã số phân loại giống như mặt hàng đã được Tổng cục Hải quan ban hành Thông báo kết quả phân loại số 6868/TB-TCHQ ngày 11/6/2014 trên cơ sở dữ liệu MHS, thuộc mã số 7210.49.99 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Cục Thuế XNK thông báo để Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng KVI (Cục Hải quan TP. Hải phòng) biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- TT PTPLHH XNK-CN tại Hải Phòng (để biết)
- Cục HQ TP Hải Phòng (để biết)
- Lưu: VT, PL-Trâm (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top