2045/TXNK-PL thông báo mã số phân loại do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 2045/TCT-CSV/v chính sách thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2014


Kính gửi:

- Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam;
(Địa chỉ: Số 7 đường 15A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai)- Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.


Trả lời công văn số 005.14/ACC/FMVN ngày 24/4/2014 của Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam về việc xin miễn điều chỉnh chênh lệch thuế GTGT đối với mặt hàng bình xịt và nhang trừ muỗi, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Giai đoạn từ 01/01/2009 đến trước ngày 01/01/2014.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính đã có công văn số 2786/BTC-TCT ngày 04/3/2014 hướng dẫn Công ty cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại - Công nghiệp A.V.A.L và gửi chung Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bản photo công văn kèm theo). Theo đó, từ ngày 01/01/2009 đến trước ngày 01/01/2014, Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam đã lập hóa đơn, kê khai và nộp thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% khi bán các mặt hàng nhang trừ muỗi và bình xịt muỗi (là các sản phẩm diệt côn trùng) thì không phải thực hiện điều chỉnh lại.

2/ Giai đoạn từ ngày 01/01/2014.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 5%:

“Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc trừ sâu bệnh khác.”

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về thuế suất thuế GTGT 10%.

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, từ ngày 01/01/2014, mặt hàng nhang trừ muỗi và bình xịt muỗi (là các sản phẩm diệt côn trùng trong gia dụng) áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%. Trường hợp Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam đã lập hóa đơn và kê khai thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 5% khi bán các mặt hàng trên thì đề nghị điều chỉnh bổ sung theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam và Cục Thuế tỉnh Đồng Nai biết./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC – BTC;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top