1927/TXNK-PL về thuế xuất nhập khẩu và mã HS của đĩa CD chứa phần mềm

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
--------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


Số: 1927/TXNK-PL
V/v thuế xuất nhập khẩu và mã HS của đĩa CD chứa phần mềm

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2014Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam.
(Lô 8, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 0107/Philips ngày 1/7/2014 của Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam đề nghị hướng dẫn về mã HS và cách tính trị giá tính thuế của đĩa CD chứa phần mềm. Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về phân loại, xác định mã số

Căn cứ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính ban hành Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thì: chưa có quy định cụ thể về mã số và thuế suất riêng đối với phần mềm khi nhập khẩu. Hiện nay, khi phần mềm nhập khẩu thì được phân loại, áp dụng mã số và tính thuế theo thuế suất của phương tiện chứa đựng phần mềm. Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu phần mềm có phương tiện chứa đựng là đĩa CD, thì phân loại, áp dụng mã số và tính thuế theo thuế suất của đĩa CD.

2. Về trị giá tính thuế

Căn cứ quy định tại khoản 3.1 và 3.2 Điều 13 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì trường hợp Công ty nhập khẩu đĩa CD chứa phần mềm nâng cấp cho hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI; tách được trị giá phần mềm và trị giá đĩa CD, đồng thời, nếu phần mềm nâng cấp không phải là khoản điều chỉnh cộng vào trị giá của máy “hệ thống chụp cộng hưởng từ”- MRI thì trị giá tính thuế là trị giá của đĩa CD.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Điện tử Philips Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, PL-Nhung (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNGLưu Mạnh Tưởng 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top