155/TCT-CS sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu

Son.Tran

Member
Hội viên mới
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 155/TCT-CSV/v sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1965/CT-KTT1 ngày 12/11/2013 của Cục Thuế tỉnh Long An về xử lý doanh nghiệp sử dụng sai loại hóa đơn đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn xuất khẩu như sau: “c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại.”

Tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 64/2013/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn xuất khẩu như sau:

“Hóa đơn xuất khẩu là loại hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này)”.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 18 Thông tư số 153/2010/TT-BTC và Thông tư số 64/2013/TT-BTC nêu trên về xử lý hóa đơn đã lập có sai sót.

Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 6421/BTC-TCT ngày 22/05/2013 của Bộ Tài chính: “Trường hợp doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa dịch vụ nhưng chưa nắm bắt được thay đổi quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nên vẫn xuất hóa đơn GTGT thay vì phải xuất hóa đơn xuất khẩu thì: Nếu cơ quan thuế chưa công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện hủy hóa đơn GTGT đã xuất, đồng thời lập lại hóa đơn xuất khẩu và thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Long An tại công văn số 1965/CT-KTT1 ngày 12/11/2013.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An biết./.Nơi nhận:- Như trên;
- Vụ PC - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (3)


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn


 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top