153/TXNK-PL trao đổi về kết quả phân tích số 1471/TB-PTPL

Son.Tran

Member
Hội viên mới
TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 153/TXNK-PL
V/v trao đổi về kết quả phân tích số 1471/TB-PTPL ngày 13/12/2013

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2014Kính gửi: Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu.

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được hồ sơ kết quả phân tích số 1471/TB-PTPL ngày 13/02/2013 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến trao đổi với Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK như sau:

Đối với mẫu có tên khai báo Chất nhuộm màu (rzs-sb15), mã số đề xuất của Trung tâm PTPLHHXNK là 3206.50.00. Tuy nhiên, mã số trên không có trong Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC. Vì vậy, Cục Thuế XNK đề nghị Trung tâm PTPLHHXNK xem xét, có ý kiến cụ thể mẫu phân tích thuộc mã số 3206.50.10 hay mã số 3206.50.90.

Đối với mẫu có tên khai báo Chất tạo mùi (cola no. 256), kết quả phân tích "mẫu là chế phẩm hương liệu có thành phần chủ yếu sau:…". Cục Thuế XNK đang xem xét mặt hàng thuộc nhóm 33.02. Tuy nhiên, căn cứ kết quả phân tích, Cục Thuế XNK chưa đủ cơ sở để phân loại mặt hàng vào phân nhóm cụ thể. Vì vậy, Cục Thuế XNK trao đổi, đề nghị Trung tâm PTPLHHXNK có ý kiến mẫu phân tích là chế phẩm hương liệu dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm, công nghiệp đồ uống hay dùng làm nguyên liệu thô trong ngành công nghiệp.

Bảng liệt kê tài liệu kèm theo hồ sơ chưa đúng mẫu số 04/TLPL của Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ ngày 04/12/2013 và chưa có chữ ký của cán bộ lập hồ sơ. Do đó, Cục Thuế XNK gửi lại bản chụp của Bảng liệt kê nêu trên và đề nghị Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu bổ sung theo đúng quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Chi cục Hải quan KCN Bắc Thăng Long - Cục Hải quan thành phố Hà Nội (để phối hợp);
- Lưu: VT, PL (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top